Zwierzyniec
Projekty Projekty zrealizowane przez Gminę Zwierzyniec
Projekty zrealizowane przez Gminę Zwierzyniec Drukuj
Spis treści
Projekty zrealizowane przez Gminę Zwierzyniec
Okres programowania 2004-2006
Okres programowania 2007-2013
Okres programowania 2014-2020
Wszystkie strony

Okres przedakcesyjny

1. Projekt pt. Utworzenie Biura Obsługi Ruchu Turystycznego przy Zwierzynieckim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Zwierzyńcu w ramach Programu Współpracy Przygranicznej PHARE Fundusz Małych Projektów (SPF).

W ramach projektu otwarto punktu informacji turystycznej działający przy Zwierzynieckim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Zwierzyńcu oraz wydano w kilku językach foldery promujące gminę.

Okres realizacji: 1999 r.

Wartość całkowita projektu: 6 548,02 EURO

Dofinansowanie: 4 865,34 EURO.

podzial

2. Projekt pt. „Modernizacja kotłowni komunalnej w Zwierzyńcu” w ramach PHARE STRUDER II.

W ramach projektu dokonano modernizacji kotłowni polegającej na wymianie pieca węglowego na gazowy.

Okres realizacji: 2002 r.

Wartość całkowita projektu: 446 926,00 PLN

Dofinansowanie: 187 709,00 PLN.

podzial

3. Projekt pt. „Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sochy” w ramach SAPARD,  Działanie 3 Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich, Schemat 3.1. Zaopatrzenie gospodarstw wiejskich w wodę wraz z uzdatnianiem.

W ramach projektu wybudowano 3 721 mb wodociągu z PE oraz 1 851,5 mb przyłączy wodociągowych we wsi Sochy.

Okres realizacji: 2002-2003 r.

Wartość całkowita projektu: 903 190,68 PLN

Dofinansowanie: 95 192,43 PLN.

podzial

4. Projekt pt. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Bagno” w ramach PHARE ESC 2000.

W ramach projektu  wybudowano odcinek drogi gminnej do miejscowości Bagno o długości 800,00 m łączącego drogę powiatową Nr 48162 z drogą wojewódzką Nr 858.

Okres realizacji: 2003-2004 r.

Wartość całkowita projektu: 277 722,89 PLN

Dofinansowanie:  207 683,29 PLN.

podzial

5.Projekt pt. „Budowa drogi gminnej do miejscowości Bagno – działanie dodatkowe” w ramach PHARE ESC 2000.

W ramach projektu wybudowano odcinek drogi gminnej do miejscowości Bagno o długości 435,00 m łączącego drogę powiatową Nr 48162 z drogą wojewódzką Nr 858.

Okres realizacji: 2004 r.

Wartość całkowita projektu: 99 640,50 PLN

Dofinansowanie:  18 970,90 PLN.

podzial

6. Projekt pt. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Osiedlu Rynek w Zwierzyńcu” w ramach SAPARD, Działanie 3 Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich, Schemat 3.2 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych.

W ramach projektu wybudowano 508 mb kanalizacji sanitarnej.

Okres realizacji: 2004 r.

Wartość całkowita projektu: 190 855,04 PLN

Dofinansowanie:  95 427,52 PLN.

podzial

7. Projekt pt. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Osiedlu Zdrowotna w Zwierzyńcu” w ramach SAPARD, Działanie 3 Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich, Schemat 3.2 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych.

W ramach projektu wybudowano 2 743 mb kanalizacji sanitarnej.

Okres realizacji: 2004 r.

Wartość całkowita projektu:  579 120,00 PLN

Dofinansowanie: 289 560,00 PLN.

podzial

8. Projekt pt. „Organizacja bazy turystycznej przy Zalewie Rudka w Zwierzyńcu” w ramach SAPARD, Działanie 4 Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, Komponent 4.1.3. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

W ramach projektu wykonane zostały prace remontowe oraz zakupiono sprzęt pływający i ratunkowy.

Okres realizacji: 2004 r.

Wartość całkowita projektu:  102 820,01 PLN

Dofinansowanie: 42 139,35 PLN.


Okres programowania 2004-2006

1. Projekt pt. „Poprawa jakości obsługi turystów w zabytkowym centrum Zwierzyńcu” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

W ramach projektu wykonane zostały następujące prace:

- oświetlenie ulic A. Wachniewskiej, Browarnej i Plażowej;

- ścieżka rowerowa przy jezdni ulicy Browarnej w miejscu istniejącego chodnika;

- chodnik wzdłuż wspomnianej ścieżki rowerowej (oddzielony od niej pasem zieleni) we  fragmencie zastąpiony przez drewniany pomost;

- dwie odnogi w/w chodnika jako ciągi pieszo-jezdne prowadzące do „Kościółka na wodzie”;

- utwardzenie placu przed mostem prowadzącym do „Kościółka na wodzie”;

- chodnik łączący ul. A. Wachniewskiej i Ordynacji Zamojskiej po zachodniej stronie Stawu Kościelnego.

Okres realizacji: 2006 r.

Wartość całkowita projektu: 546 915,58 PLN

Dofinansowanie: 256 789,00 PLN.

podzial

2. Projekt pt. „Modernizacja Przychodni Zdrowia w Zwierzyńcu” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia.

Projekt zakładał przebudowę istniejącego budynku polegającą na modernizacji obiektu przychodni poprzez:

- zmniejszenie światła otworów okiennych;

- wykonanie dwuspadowego dachu w miejsce istniejącego stropodachu;

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku;

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

- wykonanie tarasu i zadaszenia;

- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych;

- wykonanie podejść z kostki brukowej.

Ściany zewnętrzne budynku zostały docieplone warstwą styropianu, zaś dach warstwą wełny mineralnej. Obiekt został przystosowany architektonicznie do obsługi osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji: 2006 r.

Wartość całkowita projektu: 278 080,87 PLN

Dofinansowanie: 208 560,65 PLN.

podzial

3. Projekt pt. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnym Zwierzyńcu” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.1 Obszary wiejskie.

W ramach projektu wykonane zostały trzy zadania dotyczące budowy nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu:

- sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Rudka wraz z dwiema przepompowniami ścieków o długości PCV200 - 2 327 mb i PE 1 069 mb;

- sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Leśna i 2-go Lutego wraz z przepompownią o łącznej długości PCV200 - 1 217 mb i PE40 - 8 mb;

- sieć kanalizacji sanitarnej w ul. St. Prusa "Adama" i Szczepankiewicza o długości PCV200 - 396 mb.

Wszystkie nowopowstałe odcinki sieci włączone zostały do istniejących kolektorów sanitarnych. Rozwiązania projektowe kanalizacji sanitarnej zakładały wykonanie sieci                       w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym.

Okres realizacji: 2006 r.

Wartość całkowita projektu: 902 489,64 PLN

Dofinansowanie: 676 867,23 PLN.

podzial

4. Projekt pt. Przebudowa hali produkcyjnej na potrzeby zajęć rekreacyjno- sportowych przy Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu” (projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Zamojskim – Liderem Projektu) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa.

W wyniku realizacji projektu na parterze zmodernizowanego obiektu utworzono: halę sportową, salę przeznaczoną na gimnastykę, zajęcia rehabilitacyjne i fitness, pokój nauczycielski, magazyn sprzętu sportowego, przebieralnie, umywalnie, szatnie i WC natomiast na piętrze budynku pomieszczenia gościnne z łazienkami, kuchnię oraz małą salę konferencyjną. Obiekt dostępny jest również dla osób niepełnosprawnych ruchowo,  w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Okres realizacji: 2006-2007 r.

Wartość całkowita projektu: 1 264 830,82 PLN

Dofinansowanie: 915 698,10 PLN.

 


logo_PROW_13

 

Kliknij, aby zobaczyć galerię inwestycji.

1. Projekt pt. „Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego w Parku Środowiskowym w Zwierzyńcu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi.

W ramach projektu wykonano:

-  wielofunkcyjne boisko 36,00 m x 18,00 m (siatkówka, koszykówka i tenis ziemny) o nawierzchni z poliuretanu wraz z wyposażeniem, odwodnieniem i ogrodzeniem;

- obiekt rekreacyjno-sportowy typu skate park 30,00 m x 12,00 m wraz z wyposażeniem i odwodnieniem;

- ogródek jordanowski 611,00 m2 wraz z wyposażeniem;

- stanowiska siłowe;

- place i alejki;

- ogrodzenie zewnętrzne terenu – 210 m.

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 20.08.2009 r.

Data zakończenia: 28.06.2010 r.

Wartość całkowita projektu: 798 075,33 PLN

Dofinansowanie: 490 620,00 PLN.

Zawarte umowy:

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00150-6922-UM0300083/09 w ramach działania „Odnowa  i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 20.08.2009 r. zawarta z Samorządem Województwa Lubelskiego

Aneks Nr  1 do umowy Nr 00150-6922-UM0300083/09 z dnia 20.08.2009 r., zawarty w Lublinie w  dniu 25.11.2009 r.

Aneks Nr  2 do umowy Nr 00150-6922-UM0300083/09 z dnia 20.08.2009 r., zawarty w  Lublinie w dniu 07.01.2010 r.

Umowa Nr ZFZ.I.2228/2/09 z dnia 02.10.2009 r. z wykonawcą robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „EKOMEL” sp. z o.o. z siedzibą w Janowie Lubelskim.

podzial

logo_PROW_13

2. Projekt pt. ”Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Zwierzyniec poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrocz wraz z przesyłem do Zwierzyńca oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu w ulicy Partyzantów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

W ramach projektu wykonana została budowa oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w położonych na obszarze Gminy Zwierzyniec miejscowościach Zwierzyniec (ul. Partyzantów)  i Obrocz oraz na odcinku łączącym obie w/w miejscowości, a w szczególności:

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrocz o długości PVC ø 200 – 4 160,40 mb i PVC ø 160  –  821,20 mb oraz PE 65 – 151 mb i PE 90 – 229 mb wraz z trzema przepompowniami ścieków;

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Obrocz – Zwierzyniec o długości PE 63 – 1 517 mb;

- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu – ulica Partyzantów o długości PVC ø 200 – 543,50 mb, PVC ø 160 – 431,50 mb i PE 50 – 419 mb.

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 15.12.2009 r.

Data zakończenia: 29.09.2010 r.

Wartość całkowita projektu: 1 843 606,19 PLN

Dofinansowanie: 1 135 960,00 PLN.

Zawarte umowy:

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00157-6921-UM0300045/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 15.12.2009 r. zawarta z Samorządem Województwa Lubelskiego.

Aneks Nr  1 do umowy Nr 00157-6921-UM0300045/09 z dnia 15.12.2009 r., zawarty w Lublinie w dniu 16.02.2010 r.

Aneks Nr  2 do umowy Nr 00157-6921-UM0300045/09 z dnia 15.12.2009 r., zawarty w Lublinie w dniu 05.08.2010 r.

Umowa Nr ZFZ.I.2228/5/09/10 z dnia 22.04.2010 r. z wykonawcą robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „EKOMEL” sp. z o.o. z siedzibą w Janowie Lubelskim.

Umowa Nr ZFZ.I.2228/5-1/09/10 z dnia 22.04.2010 r. na wykonanie inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Partyzantów w Zwierzyńcu Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „EKOMEL” sp. z o.o. z siedzibą w Janowie Lubelskim.

podzial

logo_PROW_13

3. Projekt pt. „Rewitalizacja Parku Środowiskowego w Zwierzyńcu – etap I” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

W ramach projektu dokonano rewitalizacji Parku Środowiskowego w Zwierzyńcu polegającej na wykonaniu:

-  alejek spacerowych;

- altanek;

- zadaszenia nad pomnikiem upamiętniającym zwalczanie szarańczy;

-  amfiteatru;

-  małej architektury, tj. ławek i koszy na śmieci (20 sztuk);

- oświetlenia (12 sztuk).

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 21.07.2010 r.

Data zakończenia: 28.12.2010 r.

Wartość całkowita projektu: 529 219,46 PLN

Dofinansowanie: 325 339,00 PLN.

Zawarte umowy:

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00043-6930-UM0330071/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 21.07.2010 r. zawarta z Samorządem Województwa Lubelskiego.

Aneks Nr  1 do umowy Nr 00043-6930-UM0330071/10 z dnia 21.07.2010 r., zawarty w Lublinie w dniu 04.11.2010 r.

Umowa Nr ZFZ.I.2228/4/09/10 z dnia 27.05.2010 r. z wykonawcą robót budowlanych: Zakład Budowlano-Drogowy „DROGZAM” z siedzibą w Zamościu.

podzial

logo_PROW_13

4. Projekt pt. „Zagospodarowanie turystyczne doliny rzeki Wieprz i kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Turzyniec i  Wywłoczka” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi.

W ramach projektu wykonano:

- chodnik w miejscowości Turzyniec o dł. 856 m;

- przystań kajakową przy rzece Wieprz w Turzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym;

- chodnik w miejscowości Wywłoczka o łącznej dł. 957 m;

- rewitalizację źródełek przy rzece Wieprz w Wywłoczce.

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 20.12.2010 r.

Data zakończenia: 29.11.2011 r.

Wartość całkowita projektu: 969 761,35 PLN

Dofinansowanie: 394 120,00 PLN.

Zawarte umowy:

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00405-6922-UM0300310/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 20.12.2010 r. zawarta z Samorządem Województwa Lubelskiego.

Aneks Nr 1 do umowy Nr 00405-6922-UM0300310/10 z dnia 20.12.2010 r., zawarty w Lublinie w dniu 04.07.2011 r.

Umowa Nr ZFZ.I.2228/10/10/2011 z dnia 28.04.2011 r. z wykonawcą robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „ATOS” Eksport Import Tadeusz Skakuj z siedzibą w Biłgoraju.

podzial

logo_PROW_13

5. Projekt pt. „Rewitalizacja Parku Środowiskowego w Zwierzyńcu – etap II” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

W ramach projektu wykonana zostanie rewitalizacja Parku Środowiskowego w Zwierzyńcu (II etap) polegająca na wykonaniu:

-  platformy widokowej;

- alejek spacerowych o szerokości 300 cm;

- elementów małej architektury,  tj. ławek i koszy na śmieci – 20 sztuk;

- oświetlenia – 8 sztuk.

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 20.06.2011 r.

Data zakończenia: 30.10.2012 r.

Wartość całkowita projektu: 255 951,31 PLN

Dofinansowanie: 146 148,00 PLN.

Zawarte umowy:

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00219-6930-UM0330261/11 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 17.11.2011 r. zawarta z Samorządem Województwa Lubelskiego.

Aneks Nr 1 do umowy Nr 00219-6930-UM0330261/11 z dnia 17.11.2011 r., zawarty w Lublinie w dniu 26.09.2012 r.

Umowa Nr ZFZ-I.041.3.3.2011.2012 z dnia 24.05.2012 r. z wykonawcą robót budowlanych: Zakład Remontowo-Budowlany „TRAMES” Piasecki i Małyszek s.j. z siedzibą w Zamościu.

podzial

logo-ue-projekt

Projekt pt. „Po co w domu spędzać czas gdy przedszkole blisko nas” (projekt realizowany był w partnerstwie z Roztoczańskim Parkiem Narodowym) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu utworzone zostały i doposażone cztery Punkty Przedszkolne tj. Punkt Przedszkolny w Kosobudach, Obroczy, Wywłoczce i Żurawnicy. W punktach prowadzone były zajęcia  z podstawy programowej, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia muzyczno-rytmiczne. Projekt zakładał również organizację wycieczek edukacyjnych, wyjazdy do kina oraz cykl zajęć o tematyce ekologicznej prowadzonych we współpracy z partnerem projektu - Roztoczańskim Parkiem Narodowym.

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 01.08.2009 r.

Data zakończenia: 31.08.2011 r.

Wartość całkowita projektu: 869 031,15 PLN

Dofinansowanie: 855 691,03 PLN.

Zawarte umowy:

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr 168POKL.09.01.01-06-008/09-00 z dnia 30.07.2009 r. zawarta z Samorządem Województwa Lubelskiego.

Aneks Nr 1 do umowy Nr 168POKL.09.01.01-06-008/09-00 z dnia 30.07.2009 r. zawarty w Lublinie w dniu 24.03.2010 r.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

podzial

logo_UE_25-01-2011

Projekt pt. „Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza” (projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Narol – Liderem Projektu) w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie 1.4 Promocja i współpraca, Komponent: Współpraca, Obszar: Tworzenie polityki rozwoju regionalnego.

W ramach projektu wykonano sześć głównych działań:

- opracowanie strategii długoterminowej współpracy Narola i Zwierzyńca;

- opracowanie strategii marki dla Narola i Zwierzyńca;

- opracowanie strategii rozwoju turystyki Gminy Zwierzyniec oraz uaktualnienie strategii rozwoju turystyki Gminy Narol;

- wydanie materiałów promocyjnych (film promocyjny, wspólny album i przewodnik turystyczny, kalendarz, płyty multimedialne, stojaki reklamowe typu display);

- stworzenie serwisu internetowego;

- organizacja konferencji na temat rozwoju kultury i turystyki Roztocza.

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 04.01.2010 r.

Data zakończenia: 31.12.2010 r.

Wartość całkowita projektu: 511 790,00 PLN

Wartość całkowita projektu w części dotyczącej Gminy Zwierzyniec: 272 670,00 PLN

Dofinansowanie: 460 611,00 PLN

Dofinansowanie w części dotyczącej Gminy Zwierzyniec: 245 403,00 PLN.

Zawarte umowy:

Umowa nr PO PW 01.04.04-00-001/09-00 o dofinansowanie Projektu Nr PO PW 01.04.04-00-001/09 „Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka Działanie I.4 Promocja i Współpraca z dnia 31.12.2009 r. zawarta z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Aneks nr PO PW 01.04.04-00-001/09-01 do umowy nr PO PW 01.04.04-00-001/09-00 o dofinansowanie Projektu Nr PO PW 01.04.04-00-001/09 „Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka Działanie I.4 Promocja i Współpraca z dnia 31.12.2009 r., zawarty w dniu 08.04.2010 r.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie 1.4 „Promocja i współpraca” komponent współpraca, obszar tworzenie polityki rozwoju regionalnego;

podzial

logo_UE_25-01-2011

Projekt pt. „Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza – etap II” (projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Narol – Liderem Projektu) w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i współpraca, Komponent: Współpraca, Obszar: Tworzenie polityki rozwoju regionalnego.

W ramach projektu wyróżnić można dwie zasadnicze części: strategiczną i promocyjną.

Część I – strategiczna przewiduje realizację trzech zadań:

- organizację konferencji otwierającej projekt;

- opracowanie strategii wspólnej promocji;

- organizację dwóch seminariów eksperckich.

Część II – promocyjna przewiduje realizację siedmiu zadań:

- wydanie wspólnego albumu (1000 szt.);

- wydanie wspólnego kalendarza (2000 szt.);

- przygotowanie wspólnego spotu promocyjnego;

- emisję spotu promocyjnego w 5 telewizjach regionalnych;

- przeprowadzenie kampanii prasowej;

- przeprowadzanie kampanii internetowej;

- organizację konferencji zamykającej projekt.

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 01.08.2012 r.

Data zakończenia: 31.07.2013 r.

Wartość całkowita projektu: 522 750,00 PLN

Dofinansowanie: 470 475,00 PLN

Wkład Gminy Zwierzyniec: 26 002,50 PLN.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie 1.4 „Promocja i współpraca” komponent współpraca, obszar tworzenie polityki rozwoju regionalnego;

podzial

1-31

Projekt pt. „Pięć zalewów - morze atrakcji” (projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Frampol – Liderem Projektu, Gminą Dzwola, Gminą Janów Lubelski, Gminą Radecznica, Gminą Sułów, Gminą Szczebrzeszyn i Gminą Nielisz) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III Infrastruktura turystyki – projekty lokalne.

W ramach projektu w części dotyczącej Gminy Zwierzyniec wykonano:

-  ciąg pieszo-rowerowy wokół Zalewu Rudka;

- oświetlenie Zalewu Rudka;

-  tablicę informacyjną;

-  oznakowanie turystyczne (znaki odległościowe, znaki przebiegu);

-  ambonę widokową.

Okres realizacji:

Data rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 01.10.2011 r.

Data rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 07.03.2013 r.

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 28.06.2013 r.

Wartość całkowita projektu: 2 917 355,24 PLN

Wartość całkowita projektu w części dotyczącej Gminy Zwierzyniec: 437 297,36 PLN

Dofinansowanie: 1 976 339,55 PLN

Dofinansowanie w części dotyczącej Gminy Zwierzyniec: 306 108,15 PLN.

Zawarte umowy:

Umowa Nr 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-06-006/10-00-0524 o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1: Infrastruktura kultury i turystki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 z dnia 10.10.2011 r. zawarta z Województwem Lubelskim.

Aneks nr 1 z dnia 11.06.2012 r., nr 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-06-006/10-00-0524 o dofinansowanie Projektu

Aneks nr 2 z dnia 26.11.2012 r., nr 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-06-006/10-00-0524 o dofinansowanie Projektu

Aneks nr 3 z dnia 04.01.2013 r., nr 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-06-006/10-00-0524 o dofinansowanie Projektu

Aneks nr 4 z dnia 20.03.2013 r., nr 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-06-006/10-00-0524 o dofinansowanie Projektu

Aneks nr 5 z dnia 01.08.2013 r., nr 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-06-006/10-00-0524 o dofinansowanie Projektu

Film promujący projekt:

spot

 

podzial

1-31

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Okres programowania 2007-2013

Projekty zrealizowane

Projekt pt. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1. Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria I Gospodarka wodno-ściekowa.

Projekt zakłada przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu polegającą na:

- budowie nowego reaktora oraz budynku wielofunkcyjnego oczyszczalni ścieków (przykrycie halą o konstrukcji stalowej) z pomieszczeniami i urządzeniami towarzyszącymi, w tym stacja odwadniania osadów;

- budowie zespolonego obiektu (hala o lekkiej konstrukcji stalowej) stanowiącego punkt ze stacją zlewczą, przyjęcia ścieków dowożonych transportem asenizacyjnym oraz pompownię ścieków surowych (wymiana układu pompowego oraz oczyszczania mechanicznego – krata mechaniczna pionowa);

- budowie systemu wentylacji;

- przebudowie i remoncie kolektora ścieków surowych o średnicy 400 mm oraz rurociągów między-obiektowych i instalacji wodno-kanalizacyjnej;

- budowie i remoncie drogi dojazdowej i placów manewrowych oraz wymianie ogrodzenia;

- wykonaniu instalacji elektrycznych.

Okres realizacji:  

Data rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 20.10.2009 r.

Data rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 19.10.2012 r.

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 16.11.2012 r.

Wartość całkowita projektu: 6 615 453,78 PLN

Dofinansowanie: 4 643 552,37 PLN.

 

Zawarte umowy:

Umowa Nr 19/09-UDA-RPLU.06.01.00-06-065/09-00-0500 o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia, Działania 6.1: Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria I: Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 z dnia 30.03.2011 r. zawarta z  Województwem Lubelskim.

 

Aneks nr  1 do umowy z dnia 30.03.2011 r., nr 19/09-UDA-RPLU.06.01.00-06-065/09-00-0500 o dofinansowanie Projektu pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia, Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategorii I: Gospodarka wodno-ściekowa współfinansowanego ze środków europejskich, zawarty w Lublinie w dniu 05.03.2012 r.

 

Aneks nr  2 do umowy z dnia 30.03.2011 r., nr 19/09-UDA-RPLU.06.01.00-06-065/09-00-0500 o dofinansowanie Projektu pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia, Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategorii I: Gospodarka wodno-ściekowa współfinansowanego ze środków europejskich, zawarty w Lublinie w dniu 01.10.2012 r.

 

Aneks nr  3 do umowy z dnia 30.03.2011 r., nr 19/09-UDA-RPLU.06.01.00-06-065/09-00-0500 o dofinansowanie Projektu pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia, Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategorii I: Gospodarka wodno-ściekowa współfinansowanego ze środków europejskich, zawarty w Lublinie w dniu 16.04.2013 r.

 

Umowa nr ZFZ.I.2228/16/09/2011 z dnia 18.07.2011 r. z wykonawcą robót budowlanych: Konsorcjum Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „INTEGRAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe „Montech” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

 

podzial

1-31

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Projekt pt. „Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów Powiatu Zamojskiego” (projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Komarów Osada, Gminą Krasnobród, Gminą Łabunie – Liderem Projektu, Gminą Radecznica, Gminą Sitno, Gminą Stary Zamość i Gminą Szczebrzeszyn) w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne.

W ramach projektu zakupiony został nowoczesny sprzęt komputerowy, wdrożone oprogramowanie umożliwiające elektroniczny obieg dokumentów, jak również zmodernizowana została strona internetowa Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu.

Okres realizacji:

Data rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 09.06.2010 r.

Data rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 15.11.2011 r.

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 30.12.2011 r.

Wartość całkowita projektu: 3 076 506,25 PLN

Dofinansowanie: 2 615 030,31 PLN

Wkład Gminy Zwierzyniec: 42 942,05 PLN.

Zawarte umowy:

Umowa nr 08/09-UDA-RPLU.04.01.00-06-056/09-00-0262 o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej IV: Społeczeństwo informacyjne, Działania 4.1: Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 z dnia 09.06.2010 r. zawarta z  Województwem Lubelskim.

 

Aneks nr  1 do umowy z dnia 09.06.2010 r., nr 08/09-UDA-RPLU.04.01.00-06-056/09-00-0262 o dofinansowanie Projektu: „Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów powiatu Zamojskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne, współfinansowanego ze środków europejskich, zawarty w Lublinie w dniu 17.09.2010 r.

 

Aneks nr  2 do umowy z dnia 09.06.2010 r., nr 08/09-UDA-RPLU.04.01.00-06-056/09-00-0262 o dofinansowanie Projektu: „Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów powiatu Zamojskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne, współfinansowanego ze środków europejskich, zawarty w Lublinie w dniu 13.04.2011 r.

 

Aneks nr  3 do umowy z dnia 09.06.2010 r., nr 08/09-UDA-RPLU.04.01.00-06-056/09-00-0262 o dofinansowanie Projektu: „Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów powiatu Zamojskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne, współfinansowanego ze środków europejskich, zawarty w Lublinie w dniu 19.09.2011 r.

 

Aneks nr  4 do umowy z dnia 09.06.2010 r., nr 08/09-UDA-RPLU.04.01.00-06-056/09-00-0262 o dofinansowanie Projektu: „Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów powiatu Zamojskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne, współfinansowanego ze środków europejskich, zawarty w Lublinie w dniu 13.12.2011 r.

 

podzial

1-31

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Kliknij, aby zobaczyć galerię inwestycji.

Projekt pt. „Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III Infrastruktura turystyki – projekty lokalne.

Projekt zakłada rewitalizację historycznej części Zwierzyńca polegającą na odtworzeniu układów wodnych z czasów Ordynacji Zamojskiej poprzez:

  1. Odtworzenie układów wodnych „Zwierzyńczyka”, w tym:

-  odbudowa „Kanału Ogrodowego” wraz z budowlami;

- odbudowa „Stawu” wraz z budowlami;

- wykonanie urządzeń opaskowych odwadniających zawale „Kanału Ogrodowego” i „Stawu” w postaci rowów, bruzdy ściekowej i sączków drenarskich,

- konserwacja-renowacja cieku Świerszcz na oznaczonym w projekcie odcinku wraz z budowlami;

- odbudowę „Kanału Ulgi” na oznaczonym w projekcie odcinku.

II. Zagospodarowanie terenu „Zwierzyńczyka” na cele rekreacji, w tym:

- budowa ciągów pieszych;

- budowa oświetlenia;

- budowa połączenia pieszego terenu „Zwierzyńczyka” z ulicą Browarną na wysokości „Kościółka na wodzie”;

-  instalacja systemów ICT.

Okres realizacji:

Data rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 10.01.2011 r.

Data rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 31.07.2012 r.

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 31.08.2012 r.

Wartość całkowita projektu: 2 565 410,08 PLN

Dofinansowanie: 1 795 787,03 PLN.

 

Zawarte umowy:

Umowa nr 21/09-UDA-RPLU.07.01.00-06-089/09-00-0402 o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1: Infrastruktura kultury i turystki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 z dnia 11.10.2010 r. zawarta z Województwem Lubelskim.

 

Aneks nr  1 do umowy z dnia 11.10.2010 r., nr 21/09-UDA-RPLU.07.01.00-06-089/09-00-0402 o dofinansowanie Projektu pn. „Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego   w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, współfinansowanego ze środków europejskich, zawarty w Lublinie w dniu 09.02.2011 r.

 

Aneks nr  2 do umowy z dnia 11.10.2010 r., nr 21/09-UDA-RPLU.07.01.00-06-089/09-00-0402 o dofinansowanie Projektu pn. „Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, współfinansowanego ze środków europejskich, zawarty w Lublinie w dniu 23.05.2011 r.

 

Aneks nr  3 do umowy z dnia 11.10.2010 r., nr 21/09-UDA-RPLU.07.01.00-06-089/09-00-0402 o dofinansowanie Projektu pn. „Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, współfinansowanego ze środków europejskich, zawarty w Lublinie w dniu 12.07.2012 r.

 

Aneks nr  4 do umowy z dnia 11.10.2010 r., nr 21/09-UDA-RPLU.07.01.00-06-089/09-00-0402 o dofinansowanie Projektu pn. „Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, współfinansowanego ze środków europejskich, zawarty w Lublinie w dniu 16.04.2013 r.

 

Umowa nr ZFZ.I.2228/14-1/09/2010 z dnia 20.01.2011 r. z wykonawcą robót budowlanych polegających na wykonaniu oświetlenia ciągów pieszych „Zwierzyńczyka”: Panem Stanisławem Studnickim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa „Elektromontaż” Stanisław Studnicki z siedzibą w Biłgoraju.

 

Umowa nr ZFZ.I.2228/14-2/09/2010 z dnia 20.01.2011 r. z wykonawcą robót budowlanych  w zakresie inżynierii wodnej i budowy ciągów pieszych „Zwierzyńczyka”: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „EKOMEL” sp. z o.o. z siedzibą w Janowie Lubelskim.

 

Umowa nr ZFZ.I.2228/14-6/09/2011 z dnia 07.04.2011 r. z wykonawcą robót budowlanych polegających na wykonaniu systemów teletechnicznych w obrębie ciągów pieszych „Zwierzyńczyka”: Biuro Szybkiej Interwencji s.j. Z. Mroczek i Wspólnicy z siedzibą w Zamościu.

 

podzial

1-31

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Projekt pt. „Budowa marki Zwierzyniec kluczem do szybszego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy i regionu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,  Oś Priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna; 2.4 Marketing gospodarczy; Schemat B.

Projekt zakłada realizację następujących działań:

- przeprowadzenie badań B2B wśród potencjalnych inwestorów z całego kraju;

-  audyt zasobów biznesowych;

- opracowanie planu działań promocyjnych skierowanych do biznesu;

- stworzenie systemu obsługi inwestora opartego na rozwiązaniach internetowych;

-  przeprowadzenie kampanii promocyjnej i PR obejmującej organizację konferencji dla biznesu, opracowanie i wydrukowanie informatora gospodarczego/inwestycyjnego (2000 szt.) oraz działania promocyjne – opracowanie pakietu materiałów prasowych skierowanych do mediów biznesowych.

Okres realizacji:

Data rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 24.02.2011 r.

Data rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 31.10.2011 r.

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 30.11.2011 r.

Wartość całkowita projektu: 145 755,00 PLN

Dofinansowanie: 123 891,75 PLN.

 

Zawarte umowy:

 

Umowa nr 05.10-UDA-RPLU.02.04.02-06-017/10 o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach Osi Priorytetowej II. Infrastruktura ekonomiczna z dnia 31.01.2011 r. zawarta z Województwem Lubelskim (Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – Instytucją Pośredniczącą II stopnia).

 

Aneks nr 05.10-UDA-RPLU.02.04.02-06-017/10-01 do umowy o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach Osi Priorytetowej II Umowa nr  05.10-UDA-RPLU.02.04.02-06-017/10 o dofinansowanie realizacji Projektu Budowa marki Zwierzyniec kluczem do szybszego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy i regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa II. Infrastruktura ekonomiczna Działanie 2.4 Schemat B współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa z dnia 31.01.2011 r., zawarty w Lublinie w dniu 20.04.2011 r.

 

podzial

1-31

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Projekt pt. „Pięć zalewów - morze atrakcji” (projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Frampol – Liderem Projektu, Gminą Dzwola, Gminą Janów Lubelski, Gminą Radecznica, Gminą Sułów, Gminą Szczebrzeszyn i Gminą Nielisz) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III Infrastruktura turystyki – projekty lokalne.

 

W ramach projektu w części dotyczącej Gminy Zwierzyniec wykonano:

-  ciąg pieszo-rowerowy wokół Zalewu Rudka;

- oświetlenie Zalewu Rudka;

-  tablicę informacyjną;

-  oznakowanie turystyczne (znaki odległościowe, znaki przebiegu);

-  ambonę widokową.

Okres realizacji:

Data rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 01.10.2011 r.

Data rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 07.03.2013 r.

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 28.06.2013 r.

Wartość całkowita projektu: 2 917 355,24 PLN

Wartość całkowita projektu w części dotyczącej Gminy Zwierzyniec: 437 297,36 PLN

Dofinansowanie: 1 976 339,55 PLN

Dofinansowanie w części dotyczącej Gminy Zwierzyniec: 306 108,15 PLN.

Zawarte umowy:

Umowa Nr 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-06-006/10-00-0524 o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1: Infrastruktura kultury i turystki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 z dnia 10.10.2011 r. zawarta z Województwem Lubelskim.

Aneks nr 1 z dnia 11.06.2012 r., nr 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-06-006/10-00-0524 o dofinansowanie Projektu

Aneks nr 2 z dnia 26.11.2012 r., nr 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-06-006/10-00-0524 o dofinansowanie Projektu

Aneks nr 3 z dnia 04.01.2013 r., nr 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-06-006/10-00-0524 o dofinansowanie Projektu

Aneks nr 4 z dnia 20.03.2013 r., nr 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-06-006/10-00-0524 o dofinansowanie Projektu

Aneks nr 5 z dnia 01.08.2013 r., nr 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-06-006/10-00-0524 o dofinansowanie Projekt

podzial

logo_PROW_13

Projekt pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bagno” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,  Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

W ramach projektu  wybudowana została kanalizacja sanitarna w miejscowości Bagno w systemie ciśnieniowym w następującym zakresie:

- PEHD 110 - 748 mb;

- PEHD 90 – 1 050 mb;

- PEHD 75 – 956 mb;

- PEHD 63 – 508 mb;

- Przyłącza domowe PE 40 (2530 mb) - 11 szt.

- studnie - pompownie przydomowe - 11 szt.

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 28.10.2011 r.

Data zakończenia: 30.09.2013 r.

 

Wartość całkowita projektu:  1 547 109,66 PLN

Dofinansowanie: 628 906,00 PLN

Zawarte umowy:

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00215-6921-UM0300204/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 28.10.2011 r. zawarta z Samorządem Województwa Lubelskiego.

Aneks Nr 1 do umowy  Nr 00215-6921-UM0300204/11 z dnia 28 października 2011 roku zawarty w dniu 31 stycznia 2013 r.  w Lublinie

Aneks Nr 2 do umowy Nr 00215-6921-UM0300204/11 z dnia 28 października 2011 roku zawarty w dniu 08 sierpnia 2013 r. w Lublinie

Aneks Nr 3 do umowy  Nr 00215-6921-UM0300204/11 z dnia 28 października 2011 roku zawarty w dniu 14.10.2013 r. w Lublinie.

Umowa z Wykonawcą  robót budowlanych Panem Markiem Jedutem z siedzibą w Lublinie została zawarta w dniu 23.08.2012 r.

podzial

1-31

1. Projekt pt. „Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca – serca Roztocza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III Infrastruktura turystyki – projekty lokalne.

W ramach projektu planowane jest wykonanie:

- modernizacji deptaka przy ul. A. Wachniewskiej w Zwierzyńcu;

- modernizacji balustrady i posadzki mostu przy kościele św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu;

- oczyszczenia Stawu Kościelnego w Zwierzyńcu.

Okres realizacji:

Data rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 13.07.2010 r.

Data rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 31.10.2013 r.

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 30.11.2013 r.

Wartość całkowita projektu: 3 646 733,13 PLN

Dofinansowanie: 2 513 447,99  PLN.

Zawarte umowy:

Umowa Nr 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-06-009/10-00-0581 o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1: Infrastruktura kultury i turystki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 z dnia 05.03.2012 r. zawarta z  Województwem Lubelskim.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

podzial

 

logoleader

Projekt pn. Wykonanie pomostu pływającego na zbiorniku wodnym  „Rudka” w Zwierzyńcu z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

W ramach zadania  na odcinku 50,00 mb wykonano następujący zakres prac:

- prace  rozbiórkowe

- wykonanie pomostu pływającego

 

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 11.06.2014 r.

Data zakończenia:  25.07.2014 r.

Wartość całkowita projektu: 99 280,66 zł

Wartość dofinansowania: 25 000,00 zł

Zawarte umowy:

Umowa przyznania pomocy nr 01842-6930-UM0343481/13 na operację  z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 13.11.2013 r. pomiędzy Samorządem Województwa a Gminą Zwierzyniec.

Umowa z Wykonawcą robót budowlanych tj. Jarosław Wojciechowski JW-INVESTMENT Wożuczyn 73, 22-640 Rachanie.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
"Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

podzial

logoleader

Projekt pn. Remont świetlicy  wiejskiej w Turzyńcu z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

Zadanie obejmuje wykonanie następujących prac:

- podłogi i posadzki

- ścianki działowe i  kominy

- okładziny ścian wewnętrznych i sufitów

- stolarka

- roboty malarskie

- remont kominka

- instalacja wodno – kanalizacyjna

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 26.05.2014 r.

Planowana data zakończenia:  30.09.2014 r.

Wartość całkowita projektu: 82 212,27 zł

Wartość dofinansowania: 25 000,00 zł

Zawarte umowy:

Umowa przyznania pomocy nr 01996-6930-UM0343475/13 na operację  z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 23.01.2014 r.   pomiędzy Samorządem Województwa a Gminą Zwierzyniec.

Umowa z Wykonawcą robót budowlanych tj. „BETAR” Zakład budowlany mgr inż. Ryszard Tymura z siedzibą w Zamościu.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
"Europa inwestująca w obszary wiejskie"

podzial

logoleader

Projekt pt. Budowa wieży widokowej na Górze Tartacznej w Zwierzyńcu z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

W ramach zadania zostanie wykonany następujący zakres prac;

- wieża widokowa (całkowita wysokość wieży 14,00 m)

-instalacja odgromowa

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 24.06.2014 r.

Data zakończenia:  14.11.2014 r.

Wartość całkowita projektu: 98 663,69 zł

Wartość dofinansowania: 25 000,00 zł

Zawarte umowy:

Umowa przyznania pomocy nr 02139-6930-UM0343482/13 na operację  z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 17.04.2014 r.   pomiędzy Samorządem Województwa a Gminą Zwierzyniec.

Umowa z Wykonawcą robót budowlanych tj. przedsiębiorstwo Wielobranżowe RETEX mgr inż. Zbigniew Jarosławski z siedzibą w Czarnymstoku.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
"Europa inwestująca w obszary wiejskie"

podzial

logoleader

 

Projekt pt. Wyposażenie stadionu sportowego „Sokół” w Zwierzyńcu w zaplecze sanitarno – szatniowe z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

W ramach zadania zostanie zakupione zaplecze sanitarno – szatniowe,  w skład którego wchodzą: dwa kontenery szatniowe i jeden  kontener sanitarny.

Termin realizacji zadania do 16.03.2015 r.

Wartość całkowita zadania 86 100,00 zł.

Wartość dofinansowania 24 798,70 zł.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
"Europa inwestująca w obszary wiejskie"

podzial

logo_PROW_13

 

 

Projekt pt. Remont istniejącej stacji wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kochanowskiego, Lipowej, Polnej i Zaułek w Zwierzyńcu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

W ramach projektu wykonany został remont istniejącej stacji wodociągowej polegający na:

- wymianie pokrycia dachowego na budynku hydroforni;

- przebudowie ścianek działowych w budynku hydroforni;

- zainstalowaniu w budynku lampy UV oraz modernizacji instalacji chlorowania wody;

- wymianie włazów na szachtach studziennych;

- wymianie pomp;

- wymianie włazów na zbiornikach wyrównawczych;

- wykonaniu systemu zabezpieczeń elektronicznych i przeciwwłamaniowych;

oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kochanowskiego, Lipowej, Polnej i Zaułek w Zwierzyńcu o łącznej długości 481 mb.

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 25.04.2014 r.

Data zakończenia: 15.05.2015 r.

Wartość całkowita projektu: 690 673,99 PLN

Dofinansowanie: 280 761,00 PLN.

Zawarte umowy:

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00434-6921-UM0300520/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 01.10.2014 r. zawarta z Samorządem Województwa Lubelskiego.

Aneks Nr 1 do umowy Nr 00434-6921-UM0300520/14 z dnia 01.10.2014 r.  został zawarty w dniu 28.11.2014 r.

Umowa z dnia 04.09.2014 r. z wykonawcą robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze Wodociągów i Kanalizacji „WODAPOL” Sitaniec 109, 22-400 Zamość .

 

 

podzial

logoKL

 

„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”

Umowa nr 1396/POKL.09.01.01-06-046/14-00 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 o dofinansowanie projektu systemowego pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”

Całkowita wartość projektu: 97 325,00 PLN

Kwota dofinansowania: 87 270,00 PLN

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy 1 oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu poprzez jego doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3-5 letnich w terminie do 30.06.2015 r.

Celem szczegółowym projektu jest stworzenie w 1 oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej w zakresie wspomagania aktywności ruchowej i zdrowotnej dzieci 3-5 letnich poprzez organizację placu zabaw w terminie do 30.06.2015 r.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

podzial

zagl

 

Projekt pt: "Współpracujemy profesjonalnie!" jest realizowany w okresie od 1.01.2014 r. do 30.06.2015 r. przez  Fundację Aktywności Obywatelskiej we współpracy z Gminami w Biłgoraju, Frampolu, Lubyczy Królewskiej oraz Zwierzyńcu.

Celem projektu jest poszerzenie zakresu współpracy i wzrost profesjonalizacji współpracy pomiędzy administracją publiczną a środowiskiem pozarządowym Gminy Biłgoraj, Frampol, Zwierzyniec i Lubycza Królewska poprzez wprowadzenie standardów w okresie 1.01.14 - 30.06.15

W projekcie została zaplanowana rekrutacja 40 osób (28 kobiet i 12 mężczyzn), w tym 20 osób muszą stanowić  przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych  (po 5 osób na gminę) oraz 20 osób to przedstawiciele Urzędów Gmin objętych projektem (po 5 osób na gminę).

Realizacja projektu obejmie następujące zadania:
- Wdrożenie samooceny metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy i upowszechnienie jej wyników;
- Opracowanie i wdrożenie standardów współpracy samorządu i organizacji pozarządowych;
- Upowszechnianie standardów współpracy;
- Monitoring i ewaluację – monitoring i ocenę procesu wdrażania standardów oraz zarządzanie projektem;

 

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 01.01.2014 r.

Data zakończenia: 30.06.2015 r.

Wartość całkowita projektu: 763 408,80 PLN

Wartość całkowita projektu w części dotyczącej Gminy Zwierzyniec: 93 120,00 PLN

Dofinansowanie: 100%

Zawarte umowy:

Umowa nr UDA-POKL.05.04.02-00-G40/13-00
z dnia 06.02.2014r.

stopka

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

podzial

 

Projekt pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3250 L Topornica – Stacja kol. Zwierzyniec na odcinku Wólka Wieprzecka – Obrocz”  w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

W ramach projektu przebudowana została droga powiatowa  Nr 3250 L na odcinku Wólka Wieprzecka – Obrocz o długości 6 412 mb.

Data rozpoczęcia:  20.08.2015 r.

Data zakończenia:  28.10.2015 r.  

Wartość całkowita projektu: 2 880 906,52 zł

Dotacja z budżetu państwa:  1 440 453,00 zł

Udział Partnerów  (Powiat Zamojski):  720 226,63 zł

Zawarte umowy:

Umowa Nr 742 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w 2015 roku na zadanie realizowane w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” zawarta w dniu 10.08.2015 r.  z Wojewodą Lubelskim.

Aneks Nr   do umowy z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w 2015 roku na zadanie realizowane w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” zawarty w dniu 12.10.2015 r.

podzial


Projekt pt.” Przebudowa drogi gminnej Nr 110777 L w Zwierzyńcu na odcinku od drogi powiatowej Nr 2951 L do granicy miasta” zrealizowany został  w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

 Zrealizowano następujący zakres prac:

- przebudowa skrzyżowania  (ul. Partyzantów z ul. 1 Maja) poprzez wykonanie mini ronda;

- przebudowa drogi gminnej w ul. Partyzantów;

- przebudowa drogi gminnej w ul. Rudka;

- wykonanie ścieżki rowerowej.

Zawarte umowy:

- Umowa Nr 137 w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa w 2016 roku na zadanie realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zawarta w dniu 17.03.2016 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Zwierzyniec.

- Aneks  Nr 1 do umowy Nr 137  w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa w 2016 roku na zadanie realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zawarty w dniu 17.06.2016 r. pomiędzy Wojewoda Lubelskim w Gminą Zwierzyniec.

- Umowa z Wykonawcą tj.  Konsorcjum PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik, w skład, którego wchodzi: PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik (Lider Konsorcjum) i PBI WMB Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz (Partner Konsorcjum) zawarta w dniu 21.04.2016 r.

- umowa z inspektorem nadzoru  Panem Łukaszem Michalskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Łukasz Michalski - Zakład Usług Budowlano-Drogowych „DROGBUD" Mokre 24 D, 22-400 Zamość zawarta w dniu 21.04.2016 r.

 

Wartość całkowita projektu : 920 945,24  

Dotacja z budżetu państwa: 449 928,00,00 zł

Udział Partnera (Powiat Zamojski):  47 063,00 zł

podzial

 

1-31

 

Projekt pt. „ECO-LOGICZNY ZWIERZYNIEC” realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej  VI. Środowisko i czysta energia, Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku.

Projekt dotyczy montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

W ramach projektu wykonano montaż:

a) 385 zestawów instalacji solarnych na budynkach prywatnych;

b) 5 zestawów instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej;

c) 2 pieców na biomasę w budynkach użyteczności publicznej.

Okres realizacji:

Data rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 19.12.2013 r.

Data rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 31.10.2015 r.

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 30.11.2015 r.

Wartość całkowita projektu: 3 571 539,73 PLN

Dofinansowanie: 2  531 029,42 PLN

 

Zawarte umowy:

Umowa Nr 02/12-UDA-RPLU.06.02.00-06-025/12-00-0671 o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej  VI. Środowisko i czysta energia, Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku z dnia 27.11.2013 r. zawarta z Województwem Lubelskim.

Aneks Nr 1 do umowy Nr 02/12-UDA-RPLU.06.02.00-06-025/12-00-0671 o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej  VI. Środowisko i czysta energia, Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku zawarty w Lublinie w dniu 09.09.2014 r.

Aneks Nr 2  do umowy Nr 02/12-UDA-RPLU.06.02.00-06-025/12-00-0671 o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej  VI. Środowisko i czysta energia, Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku zawarty w Lublinie w dniu 15.12.2014 r.

Aneks Nr 3 do umowy Nr 02/12-UDA-RPLU.06.02.00-06-025/12-00-0671 o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej  VI. Środowisko i czysta energia, Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku zawarty w Lublinie w dniu 18.05.2015 r.

Aneks Nr 4 do umowy Nr 02/12-UDA-RPLU.06.02.00-06-025/12-00-0671 o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej  VI. Środowisko i czysta energia, Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku zawarty w Lublinie w dniu 06.10.2015 r.

Aneks N r  5 do umowy Nr 02/12-UDA-RPLU.06.02.00-06-025/12-00-0671 o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej  VI. Środowisko i czysta energia, Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku zawarty w Lublinie w dniu 12.05.2016 r.

Umowa Nr ZFZ.041.1.4.12.2012.2014 z dnia  01.04.2014 r. wykonawcą robót  budowlanych Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „RAPID”  Spółka z o.o.  z siedzibą w Białej Podlaskiej.

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego  z dnia 04.04.2014 r. z Panem Markiem Leńczukiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „LEMAR” Marek Leńczuk z siedzibą w Zamościu.

Umowa Nr ZFZ.041.1.4.72.2015 z dnia 09.06.2015 r. z wykonawcą robót Panem Maciejem Kańczugowskim  prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą DAJK P.H.U. Maciej Kańczugowski  z siedzibą w Lublinie.

 

podzial

 

1-31

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III. Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Projekt będzie realizowany przez Gminę Zwierzyniec w partnerstwie z Województwem Lubelskim jako liderem projektu oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa lubelskiego.

 


 

Projekt pt. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Zwierzyniec” zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Celem głównym realizacji projektu było zwiększenie dostępności i wydajności systemu kanalizacji, poprawa jakości obsługi w ramach gospodarki ściekowej na terenie gminy Zwierzyniec, a także poprawa i ochrona środowiska naturalnego, czystości wód i gleby.

Projekt zakładał rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu – ul. 1-go Maja oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrocz.

 

Okres realizacji:

Data rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 19.11.2015 r.

Data rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 30.11.2017 r.

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 31.12.2017 r.

Wartość całkowita projektu: 920 372,52 zł

Dofinansowanie z UE: 634 484,69 zł

Zawarte umowy:

Umowa do dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej  6 Ochrona środowiska                    i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno – ściekowa  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  Nr  RPLU.06.04.00-06-0086/15-00 w dniu 14.03.2017 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Zwierzyniec.

 

Aneks nr 1 do umowy Nr RPLU.06.04.00-06-0086/15-00 z dnia 14.03.2017 r., zawarty w Lublinie w dniu 14.11.2017 r.


logoue2

 

podzial

 

Projekt realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Sochach

da

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ochotnicza Straż Pożarna w Sochach realizowała zadanie pt. Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sochy w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W/w projekt zawierał następujący zakres prac:

1.         Elewacja

•          Docieplenie zewnętrzne budynku

2.         Pomieszczenie przeznaczone na siłownię:

•          Malowanie pomieszczenia

•          Wykonanie wentylacji

•          Wymiana opraw oświetleniowych

•          Położenie wykładziny dywanowej

•          Montaż ogrzewania

3.         Sala Główna:

•          Malowanie pomieszczenia

•          Montaż ogrzewania

Termin realizacji: 01.09.2017 r. – 31.03.2018 r.

Wartość zadania: 48 406,92 zł

Dofinansowanie:  43 566,00 zł

Środki własne:   4 840,92 zł

Podpisane Umowy:

Umowa o powierzenie grantu Nr 5/2017/G w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zawarta w dniu 30 sierpnia 2017 r. w Zamościu pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu a Ochotniczą Strażą Pożarną w Sochach.

Aneks Nr 1 do umowy o powierzenie grantu Nr 5/2017/G zawarty w dniu 30.11.2017r. w Zamościu.

Umowa z Wykonawcą zadania tj. Panem Marcinem Szczygłem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą M-MBUD – Marcin Szczygieł z siedzibą w Szczebrzeszynie zawarta w dniu 27.09.2017 r.

________________________________________________

Gmina Zwierzyniec  informuje o zakończeniu realizacji projektu pt.  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ratuszu w Zwierzyńcu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Cel projektu: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Zwierzyńca poprzez utworzenie skwerka pełniącego funkcje rekreacyjno - wypoczynkowe,  zlokalizowanego z północnej strony Ratusza.

W ramach zadania wykonano:

- utwardzenie nawierzchni;

- „zdrój wodny" z kamienia,  w kształcie beczki;

-  ustawienie  ławek z oparciem i bez oparcia,  koszy na śmieci oraz donic  na kwiaty.

Termin zakończenia zadania: wrzesień  2018 r.

Wartość całkowita projektu: 243 000,00 zł

Dofinansowanie:  154 620,00 zł

Zawarte umowy:

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00432-6935-UM0311019/17 zawarta w dniu 31.01.2018r.  pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Zwierzyniec.

Aneks nr  1 do umowy o przyznaniu pomocy  zawarty w dniu 16.07.2018r.

Umowa z Wykonawcą tj. z Panem Sławomirem Zdunkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „ F.B.S.Z.  Sławomir Zdunek” zawarta w dniu 10.05.2018 r.

 

da

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

________________________________________________

,,Otwarta Strefa Aktywności w Zwierzyńcu"

Gmina Zwierzyniec informuje o zakończeniu realizacji zadania pn. ,,Otwarta Strefa Aktywności w Zwierzyńcu" w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018.

Otwarta Strefa Aktywności zlokalizowana jest na skwerze u zbiegu ulic: 1-go Maja, Skwerkowej oraz Partyzantów w Zwierzyńcu i obejmuje:

- urządzenia siłowni zewnętrznej: wioślarz, wyciskacz siedząc, rowerek, prasa nożna, orbitek, biegacz oraz koła Tai Chi małe przystosowane dla osób niepełnosprawnych;

- elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojak dla rowerów, stolik do gry w szachy;

- nasadzenia zieleni.

Wartość całkowita projektu: 40 319, 40 zł

Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki: 20 100,00 zł

Podpisane umowy:

Umowa nr 2018/0159/1015/SubA/DIS/OSA o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 z dnia 26.07.2018 r.

Aneks nr 1 do umowy nr 2018/0159/1015/SubA/DIS/OSA o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 z dnia 16.10.2018 r.

Umowa z Wykonawcą - Firmą HERKULES Sp. z o.o., Sp. komandytowa, ul. Pogorska 34 C, 32-500 Chrzanów z dnia 20.07.2018 r.

________________________________________________

Projekt  pt. . „Pomoc Ministerstwa Sprawiedliwości dla OSP” został zrealizowany przez Gminę Zwierzyniec  w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości,  współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Umowa nr DFS-II-721-506/18 pomiędzy  Gminą Zwierzyniec a Ministerstwem Sprawiedliwości  została zawarta w dniu 21.08.2018 r.

Umowa z wykonawcą  REFLEKS Leszek Zenkner  Nowy Sącz została zawarta w dniu 01.10.2018 r.

W ramach zadania zakupiono następujący sprzęt i przekazano go następującym jednostkom OSP:

  1. Automatyczny defibrylator zewnętrzny – 2 kpl. – OSP Zwierzyniec, OSP Kosobudy
  2. Torba ratownicza R 1 z wyposażeniem  - 2 szt.  -  OSP Zwierzyniec, OSP Kosobudy
  3. Pilarka spalinowa do drewna  -  1 szt. - OSP Żurawnica
  4. Agregat prądotwórczy HONDA  EC  3600 -  1 szt.  -  OSP Guciów
  5. Agregat prądotwórczy z silnikiem HONDA EA 3000 -  2 szt.  – OSP Wywłoczka, OSP Turzyniec

Powyższy sprzęt został przekazany jednostkom OSP umową użyczenia w dniu 26.10.2018 r.

Wartość zadania: 31 636,35 zł

Wartość  dofinansowania : 31 319,98 zł

Wkład własny:  316,37 zł

Termin realizacji zadania: 21.08.2018 r. – 15.10.2018 r.

ms

_______________________________________________

Projekt pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 110803L (ul. A. Wachniewskiej) i nr 110804L ( ul. Kolejowa) w Zwierzyńcu” zrealizowany został  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.  

W ramach zadania wykonano m.in: przebudowę nawierzchni ul. A. Wachniewskiej i ul. Kolejowej o długości 1061,00 mb, jednostronną, dwukierunkową ścieżkę rowerową o szer. 2 m i długości 961 mb, ciąg pieszo – rowerowy o długości 81 m i szer. 2,5 m,  przebudowę chodnika o długości 1075 mb i szer. 2 m oraz  przebudowę nawierzchni skrzyżowania z drogą powiatową nr 2951 L.

 

Wartość całkowita projektu: 1 803 196,25 zł.  

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych: 901 598,00 zł.  

Zawarte umowy:

Umowa Nr 549 w sprawie udzielenia w 2019 roku dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zawarta w dniu 14.05.2019 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Zwierzyniec. Aneks Nr 1 do  w/w umowy z dnia 30.08.2019 r.

Umowa Nr 23/2019 na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 110803L (ul. A. Wachniewskiej) i nr 110804L ( ul. Kolejowa) w Zwierzyńcu, zawarta w dniu 27.06.2019 r. pomiędzy Gminą Zwierzyniec a Firmą WOD-BUD Sp z o.o., ul. Piłsudskiego 12/1 23-200 Kraśnik.

Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania, zawarta w dniu 27.06.2019 r. pomiędzy Gminą Zwierzyniec a Panem Dawidem Blicharzem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą SBR PROJECT Dawid Blicharz ul. Janowska 36/1, 23-400 Biłgoraj.

________________________________________________

Projekt pt.  "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosobudy” zrealizowany w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje  kulturalne” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Cel projektu: Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację oraz zaspokajającego potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi Kosobudy poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej.

W ramach zadania wykonano m.in:

docieplenie budynku, wymianę pokrycia dachowego, instalację fotowoltaiczną, nową opaskę odwadniającą z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, remont pomieszczeń sanitarnych, przebudowę instalacji elektrycznej i wod-kan, przebudowę sali głównej.

Wartość całkowita projektu: 307 971,25 zł

Dofinansowanie:  165 788,00 zł

Zawarte umowy:

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00033-65170-UM0310002/18 zawarta w dniu 08.05.2019 r.   pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Zwierzyniec.

Aneks nr 1 do umowy zawarty w dniu 04.11.2019 roku.

Umowa nr 29/2019 na wykonanie przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosobudy, zawarta w dniu 08.08.2019 r. pomiędzy Gminą Zwierzyniec a JSK Team Monika Krasnopolska, ul. B. Prusa 13, 22-400 Zamość.

Umowa na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, zawarta w dniu 12.08.2019 r. pomiędzy Gminą Zwierzyniec a Panem Grzegorzem Laskowskim, prowadzącym działalność pod nazwą RMS PROJEKT Biuro Inżynierskie Grzegorz Laskowski, ul. Szwedzka 7, 22-400 Zamość.

logo_prow_2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

________________________________________________

Gmina Zwierzyniec informuje, że zakończono realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica".

W ramach projektu zakupiono 4 szt. interaktywnych monitorów dotykowych. Projekt obejmuje Szkołę Filialną im. Marii i Jana Pacześnych w Wywłoczce oraz Szkołę Podstawową im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu.

Wartość projektu: 35 000,00 zł

Dofinansowanie: 28 000,00 zł

Celem zrealizowanego projektu jest umożliwienie wykorzystywania nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia z możliwością wykorzystania nowych technologii.

 

Zawarte umowy:

Umowa Nr 70/AT/2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku wsparcia w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" zawarta w dniu 24.06.2019 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorium Oświaty a Gminą Zwierzyniec.

________________________________________________

Gmina Zwierzyniec zakończyła realizację projektu pt. „Wykonanie punktów bezpłatnego dostępu do  internetu w gminie Zwierzyniec” w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – WiFi4EU, działanie „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU” w gminie Zwierzyniec

W ramach zadania w budynkach użyteczności publicznej oraz miejscach publicznych wykonanych zostało 12 punktów bezpłatnego dostępu do Internetu.

Wewnętrzne punkty bezpłatnego dostępu do internetu zostały zlokalizowane w budynkach: Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu,  Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej, Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu oraz Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska.

Zewnętrzne punkty bezpłatnego dostępu do internetu zlokalizowane zostały przy:  Urzędzie Miejskim w Zwierzyńcu, Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu, Zespole Szkół Drzewnych  i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu, Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej oraz na „Deptaku” przy ul. Al. Wachniewskiej

 

Wartość zadania: 15 000,00 euro

Dofinansowanie: 15 000,00 euro 

Zawarte  umowy:

Umowa Nr INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/020845-025900 o udzielenie dotacji w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – WiFi4EU, została podpisana 22.01.2019 r. z Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA).

 

Umowa Nr GKI-V.2710.2/2020  z dnia 09.03.2020 r. na wykonanie zadania zawarta z firmą „Tritech New Technologies” Sp. z o.o.,  ul. Anny German 15, 01-794 Warszawa

 ________________________________________________

Gmina Zwierzyniec informuje o zakończeniu realizacji projektu pt. ,,Zdalne nauczanie w Gminie Zwierzyniec", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Celem projektu było wyposażenie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu w sprzęt komputerowy do kształcenia zdalnego.

W ramach zadania zakupiono 17 zestawów laptopów z oprogramowaniem, słuchawek i toreb na laptopy.

Umowa nr 1462/2020 o powierzenie grantu,  pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Zwierzyniec,  została zawarta w dniu 22.04.2020 r.

Umowa Nr GKI-V.2710.4.2020 z dnia 12.05.2020 r. na wykonanie zadania została zawarta z firmą MS-KOMPUTER MARIUSZ SIUDEM , ul. Bursztynowa 29A, 20-576 Lublin.

 

Wartość całkowita projektu: 59 400,00 zł

Dofinansowanie: grant w wysokości 59 400,00 zł

logoue

________________________________________________

Gmina Zwierzyniec zakończyła realizację projektu pt. ,,Zdalna Szkoła+", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Celem projektu było wyposażenie uczniów Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu w sprzęt komputerowy do kształcenia zdalnego.

W ramach zadania zakupiono 15 laptopów z oprogramowaniem, słuchawki i torby na laptopy.

Umowa o powierzenie grantu o numerze 922-270-89-74 pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Zwierzyniec na realizację projektu została zawarta w dniu 03.06.2020 r.

Umowa z Wykonawcą Umowa Nr GKI-V.2710.6.2020 z dnia 17.06.2020 r. na wykonanie zadania została zawarta z firmą MS-KOMPUTER MARIUSZ SIUDEM , ul. Bursztynowa 29A, 20-576 Lublin.

Wartość całkowita projektu: 52 410,00 zł

Dofinansowanie: grant w wysokości 52 410,00 zł

Zadanie zostało zakończone w dniu 22 czerwca 2020 r.

logoue

________________________________________________

Gmina Zwierzyniec zakończyła realizację projektu pt. Przebudowa drogi gminnej nr 110776 L do miejscowości Bagno” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach zadania wykonano:

- przebudowę drogi na długości 831 m;

- pobocza na długości 831 m;

- ścieżkę rowerową o długości 954,5 m;

Wartość całkowita zadania: 679 489,13 zł

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 339 744,00 zł

Zadanie zostało zakończone w dniu 15.10.2020 r.

Zawarte umowy:

Umowa Nr 311 w sprawie udzielenia w 2020 roku dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych z Wojewodą Lubelskim zawarta została w dniu 29.04.2020 r. Aneks Nr 1 do w/w umowy został zawarty dnia 16.07.2020 r.

Umowa Nr GKI-V.2710.5.2020/2020 w sprawie realizacji zadania z PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik (Lider Konsorcjum) i PBI WMB Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz (Partner Konsorcjum) zawarta w dnia 09.06.2020 r.

logo_PL

________________________________________________

 

Gmina Zwierzyniec zakończyła realizację projektu grantowego pt. „Utworzenie siłowni w świetlicy wiejskiej w Obroczy” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’

Zawarte umowy:

Umowa o powierzenie grantu Nr 4/2020/D została podpisana w dniu 9 lipca 2020 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, a Gminą Zwierzyniec.

Aneks nr 1 do w/w umowy z dnia 24.09.2020 r.

Umowa z Wykonawcą tj. U.R.B. Gryba Leszek z siedzibą w Szczebrzeszynie

W ramach projektu wykonano:

- odcinkowo ściany na scenie w sali spotkań;

- drzwi przesuwne w celu wyodrębnienia pomieszczenia siłowni od sali spotkań oraz drzwi wejściowe;

- podłogi, wyłożono wykładziny z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną;

- tynkowanie oraz malowanie ścian;

- zakupiono i zamontowano urządzenia tj. rower magnetyczny, bieżnię treningową elektryczną, orbitek mechaniczny, atlas do ćwiczeń oraz nagrzewnicę elektryczną.

Celem niniejszego grantu było stworzenie aktywnego miejsca spotkań mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt sportowy świetlicy w Obroczy.

Realizacja zadania przyczyni się do propagowania zdrowego trybu życia, popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży jak również osób starszych poprzez stworzenie nowej funkcjonalności w świetlicy wiejskiej w postaci siłowni oraz jej odpowiednie doposażenie.

Wartość całkowita projektu: 49 722,75 zł

Dofinansowanie: 44 750,00 zł

Termin zakończenia: 9 października 2020 r.

1

 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie