Zwierzyniec
Projekty Projekty zrealizowane przez Gminę Zwierzyniec
Projekty zrealizowane przez Gminę Zwierzyniec - Okres programowania 2014-2020 Drukuj
Spis treści
Projekty zrealizowane przez Gminę Zwierzyniec
Okres programowania 2004-2006
Okres programowania 2007-2013
Okres programowania 2014-2020
Wszystkie strony

 

Projekt pt. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Zwierzyniec” zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Celem głównym realizacji projektu było zwiększenie dostępności i wydajności systemu kanalizacji, poprawa jakości obsługi w ramach gospodarki ściekowej na terenie gminy Zwierzyniec, a także poprawa i ochrona środowiska naturalnego, czystości wód i gleby.

Projekt zakładał rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu – ul. 1-go Maja oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrocz.

 

Okres realizacji:

Data rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 19.11.2015 r.

Data rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 30.11.2017 r.

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 31.12.2017 r.

Wartość całkowita projektu: 920 372,52 zł

Dofinansowanie z UE: 634 484,69 zł

Zawarte umowy:

Umowa do dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej  6 Ochrona środowiska                    i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno – ściekowa  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  Nr  RPLU.06.04.00-06-0086/15-00 w dniu 14.03.2017 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Zwierzyniec.

 

Aneks nr 1 do umowy Nr RPLU.06.04.00-06-0086/15-00 z dnia 14.03.2017 r., zawarty w Lublinie w dniu 14.11.2017 r.


logoue2

 

podzial

 

Projekt realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Sochach

da

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ochotnicza Straż Pożarna w Sochach realizowała zadanie pt. Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sochy w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W/w projekt zawierał następujący zakres prac:

1.         Elewacja

•          Docieplenie zewnętrzne budynku

2.         Pomieszczenie przeznaczone na siłownię:

•          Malowanie pomieszczenia

•          Wykonanie wentylacji

•          Wymiana opraw oświetleniowych

•          Położenie wykładziny dywanowej

•          Montaż ogrzewania

3.         Sala Główna:

•          Malowanie pomieszczenia

•          Montaż ogrzewania

Termin realizacji: 01.09.2017 r. – 31.03.2018 r.

Wartość zadania: 48 406,92 zł

Dofinansowanie:  43 566,00 zł

Środki własne:   4 840,92 zł

Podpisane Umowy:

Umowa o powierzenie grantu Nr 5/2017/G w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zawarta w dniu 30 sierpnia 2017 r. w Zamościu pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu a Ochotniczą Strażą Pożarną w Sochach.

Aneks Nr 1 do umowy o powierzenie grantu Nr 5/2017/G zawarty w dniu 30.11.2017r. w Zamościu.

Umowa z Wykonawcą zadania tj. Panem Marcinem Szczygłem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą M-MBUD – Marcin Szczygieł z siedzibą w Szczebrzeszynie zawarta w dniu 27.09.2017 r.

________________________________________________

Gmina Zwierzyniec  informuje o zakończeniu realizacji projektu pt.  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ratuszu w Zwierzyńcu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Cel projektu: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Zwierzyńca poprzez utworzenie skwerka pełniącego funkcje rekreacyjno - wypoczynkowe,  zlokalizowanego z północnej strony Ratusza.

W ramach zadania wykonano:

- utwardzenie nawierzchni;

- „zdrój wodny" z kamienia,  w kształcie beczki;

-  ustawienie  ławek z oparciem i bez oparcia,  koszy na śmieci oraz donic  na kwiaty.

Termin zakończenia zadania: wrzesień  2018 r.

Wartość całkowita projektu: 243 000,00 zł

Dofinansowanie:  154 620,00 zł

Zawarte umowy:

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00432-6935-UM0311019/17 zawarta w dniu 31.01.2018r.  pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Zwierzyniec.

Aneks nr  1 do umowy o przyznaniu pomocy  zawarty w dniu 16.07.2018r.

Umowa z Wykonawcą tj. z Panem Sławomirem Zdunkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „ F.B.S.Z.  Sławomir Zdunek” zawarta w dniu 10.05.2018 r.

 

da

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

________________________________________________

,,Otwarta Strefa Aktywności w Zwierzyńcu"

Gmina Zwierzyniec informuje o zakończeniu realizacji zadania pn. ,,Otwarta Strefa Aktywności w Zwierzyńcu" w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018.

Otwarta Strefa Aktywności zlokalizowana jest na skwerze u zbiegu ulic: 1-go Maja, Skwerkowej oraz Partyzantów w Zwierzyńcu i obejmuje:

- urządzenia siłowni zewnętrznej: wioślarz, wyciskacz siedząc, rowerek, prasa nożna, orbitek, biegacz oraz koła Tai Chi małe przystosowane dla osób niepełnosprawnych;

- elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojak dla rowerów, stolik do gry w szachy;

- nasadzenia zieleni.

Wartość całkowita projektu: 40 319, 40 zł

Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki: 20 100,00 zł

Podpisane umowy:

Umowa nr 2018/0159/1015/SubA/DIS/OSA o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 z dnia 26.07.2018 r.

Aneks nr 1 do umowy nr 2018/0159/1015/SubA/DIS/OSA o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 z dnia 16.10.2018 r.

Umowa z Wykonawcą - Firmą HERKULES Sp. z o.o., Sp. komandytowa, ul. Pogorska 34 C, 32-500 Chrzanów z dnia 20.07.2018 r.

________________________________________________

Projekt  pt. . „Pomoc Ministerstwa Sprawiedliwości dla OSP” został zrealizowany przez Gminę Zwierzyniec  w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości,  współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Umowa nr DFS-II-721-506/18 pomiędzy  Gminą Zwierzyniec a Ministerstwem Sprawiedliwości  została zawarta w dniu 21.08.2018 r.

Umowa z wykonawcą  REFLEKS Leszek Zenkner  Nowy Sącz została zawarta w dniu 01.10.2018 r.

W ramach zadania zakupiono następujący sprzęt i przekazano go następującym jednostkom OSP:

  1. Automatyczny defibrylator zewnętrzny – 2 kpl. – OSP Zwierzyniec, OSP Kosobudy
  2. Torba ratownicza R 1 z wyposażeniem  - 2 szt.  -  OSP Zwierzyniec, OSP Kosobudy
  3. Pilarka spalinowa do drewna  -  1 szt. - OSP Żurawnica
  4. Agregat prądotwórczy HONDA  EC  3600 -  1 szt.  -  OSP Guciów
  5. Agregat prądotwórczy z silnikiem HONDA EA 3000 -  2 szt.  – OSP Wywłoczka, OSP Turzyniec

Powyższy sprzęt został przekazany jednostkom OSP umową użyczenia w dniu 26.10.2018 r.

Wartość zadania: 31 636,35 zł

Wartość  dofinansowania : 31 319,98 zł

Wkład własny:  316,37 zł

Termin realizacji zadania: 21.08.2018 r. – 15.10.2018 r.

ms

_______________________________________________

Projekt pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 110803L (ul. A. Wachniewskiej) i nr 110804L ( ul. Kolejowa) w Zwierzyńcu” zrealizowany został  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.  

W ramach zadania wykonano m.in: przebudowę nawierzchni ul. A. Wachniewskiej i ul. Kolejowej o długości 1061,00 mb, jednostronną, dwukierunkową ścieżkę rowerową o szer. 2 m i długości 961 mb, ciąg pieszo – rowerowy o długości 81 m i szer. 2,5 m,  przebudowę chodnika o długości 1075 mb i szer. 2 m oraz  przebudowę nawierzchni skrzyżowania z drogą powiatową nr 2951 L.

 

Wartość całkowita projektu: 1 803 196,25 zł.  

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych: 901 598,00 zł.  

Zawarte umowy:

Umowa Nr 549 w sprawie udzielenia w 2019 roku dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zawarta w dniu 14.05.2019 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Zwierzyniec. Aneks Nr 1 do  w/w umowy z dnia 30.08.2019 r.

Umowa Nr 23/2019 na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 110803L (ul. A. Wachniewskiej) i nr 110804L ( ul. Kolejowa) w Zwierzyńcu, zawarta w dniu 27.06.2019 r. pomiędzy Gminą Zwierzyniec a Firmą WOD-BUD Sp z o.o., ul. Piłsudskiego 12/1 23-200 Kraśnik.

Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania, zawarta w dniu 27.06.2019 r. pomiędzy Gminą Zwierzyniec a Panem Dawidem Blicharzem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą SBR PROJECT Dawid Blicharz ul. Janowska 36/1, 23-400 Biłgoraj.

________________________________________________

Projekt pt.  "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosobudy” zrealizowany w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje  kulturalne” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Cel projektu: Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację oraz zaspokajającego potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi Kosobudy poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej.

W ramach zadania wykonano m.in:

docieplenie budynku, wymianę pokrycia dachowego, instalację fotowoltaiczną, nową opaskę odwadniającą z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, remont pomieszczeń sanitarnych, przebudowę instalacji elektrycznej i wod-kan, przebudowę sali głównej.

Wartość całkowita projektu: 307 971,25 zł

Dofinansowanie:  165 788,00 zł

Zawarte umowy:

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00033-65170-UM0310002/18 zawarta w dniu 08.05.2019 r.   pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Zwierzyniec.

Aneks nr 1 do umowy zawarty w dniu 04.11.2019 roku.

Umowa nr 29/2019 na wykonanie przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosobudy, zawarta w dniu 08.08.2019 r. pomiędzy Gminą Zwierzyniec a JSK Team Monika Krasnopolska, ul. B. Prusa 13, 22-400 Zamość.

Umowa na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, zawarta w dniu 12.08.2019 r. pomiędzy Gminą Zwierzyniec a Panem Grzegorzem Laskowskim, prowadzącym działalność pod nazwą RMS PROJEKT Biuro Inżynierskie Grzegorz Laskowski, ul. Szwedzka 7, 22-400 Zamość.

logo_prow_2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

________________________________________________

Gmina Zwierzyniec informuje, że zakończono realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica".

W ramach projektu zakupiono 4 szt. interaktywnych monitorów dotykowych. Projekt obejmuje Szkołę Filialną im. Marii i Jana Pacześnych w Wywłoczce oraz Szkołę Podstawową im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu.

Wartość projektu: 35 000,00 zł

Dofinansowanie: 28 000,00 zł

Celem zrealizowanego projektu jest umożliwienie wykorzystywania nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia z możliwością wykorzystania nowych technologii.

 

Zawarte umowy:

Umowa Nr 70/AT/2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku wsparcia w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" zawarta w dniu 24.06.2019 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorium Oświaty a Gminą Zwierzyniec.

________________________________________________

Gmina Zwierzyniec zakończyła realizację projektu pt. „Wykonanie punktów bezpłatnego dostępu do  internetu w gminie Zwierzyniec” w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – WiFi4EU, działanie „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU” w gminie Zwierzyniec

W ramach zadania w budynkach użyteczności publicznej oraz miejscach publicznych wykonanych zostało 12 punktów bezpłatnego dostępu do Internetu.

Wewnętrzne punkty bezpłatnego dostępu do internetu zostały zlokalizowane w budynkach: Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu,  Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej, Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu oraz Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska.

Zewnętrzne punkty bezpłatnego dostępu do internetu zlokalizowane zostały przy:  Urzędzie Miejskim w Zwierzyńcu, Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu, Zespole Szkół Drzewnych  i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu, Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej oraz na „Deptaku” przy ul. Al. Wachniewskiej

 

Wartość zadania: 15 000,00 euro

Dofinansowanie: 15 000,00 euro 

Zawarte  umowy:

Umowa Nr INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/020845-025900 o udzielenie dotacji w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – WiFi4EU, została podpisana 22.01.2019 r. z Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA).

 

Umowa Nr GKI-V.2710.2/2020  z dnia 09.03.2020 r. na wykonanie zadania zawarta z firmą „Tritech New Technologies” Sp. z o.o.,  ul. Anny German 15, 01-794 Warszawa

 ________________________________________________

Gmina Zwierzyniec informuje o zakończeniu realizacji projektu pt. ,,Zdalne nauczanie w Gminie Zwierzyniec", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Celem projektu było wyposażenie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu w sprzęt komputerowy do kształcenia zdalnego.

W ramach zadania zakupiono 17 zestawów laptopów z oprogramowaniem, słuchawek i toreb na laptopy.

Umowa nr 1462/2020 o powierzenie grantu,  pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Zwierzyniec,  została zawarta w dniu 22.04.2020 r.

Umowa Nr GKI-V.2710.4.2020 z dnia 12.05.2020 r. na wykonanie zadania została zawarta z firmą MS-KOMPUTER MARIUSZ SIUDEM , ul. Bursztynowa 29A, 20-576 Lublin.

 

Wartość całkowita projektu: 59 400,00 zł

Dofinansowanie: grant w wysokości 59 400,00 zł

logoue

________________________________________________

Gmina Zwierzyniec zakończyła realizację projektu pt. ,,Zdalna Szkoła+", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Celem projektu było wyposażenie uczniów Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu w sprzęt komputerowy do kształcenia zdalnego.

W ramach zadania zakupiono 15 laptopów z oprogramowaniem, słuchawki i torby na laptopy.

Umowa o powierzenie grantu o numerze 922-270-89-74 pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Zwierzyniec na realizację projektu została zawarta w dniu 03.06.2020 r.

Umowa z Wykonawcą Umowa Nr GKI-V.2710.6.2020 z dnia 17.06.2020 r. na wykonanie zadania została zawarta z firmą MS-KOMPUTER MARIUSZ SIUDEM , ul. Bursztynowa 29A, 20-576 Lublin.

Wartość całkowita projektu: 52 410,00 zł

Dofinansowanie: grant w wysokości 52 410,00 zł

Zadanie zostało zakończone w dniu 22 czerwca 2020 r.

logoue

________________________________________________

Gmina Zwierzyniec zakończyła realizację projektu pt. Przebudowa drogi gminnej nr 110776 L do miejscowości Bagno” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach zadania wykonano:

- przebudowę drogi na długości 831 m;

- pobocza na długości 831 m;

- ścieżkę rowerową o długości 954,5 m;

Wartość całkowita zadania: 679 489,13 zł

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 339 744,00 zł

Zadanie zostało zakończone w dniu 15.10.2020 r.

Zawarte umowy:

Umowa Nr 311 w sprawie udzielenia w 2020 roku dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych z Wojewodą Lubelskim zawarta została w dniu 29.04.2020 r. Aneks Nr 1 do w/w umowy został zawarty dnia 16.07.2020 r.

Umowa Nr GKI-V.2710.5.2020/2020 w sprawie realizacji zadania z PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik (Lider Konsorcjum) i PBI WMB Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz (Partner Konsorcjum) zawarta w dnia 09.06.2020 r.

logo_PL

________________________________________________

 

Gmina Zwierzyniec zakończyła realizację projektu grantowego pt. „Utworzenie siłowni w świetlicy wiejskiej w Obroczy” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’

Zawarte umowy:

Umowa o powierzenie grantu Nr 4/2020/D została podpisana w dniu 9 lipca 2020 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, a Gminą Zwierzyniec.

Aneks nr 1 do w/w umowy z dnia 24.09.2020 r.

Umowa z Wykonawcą tj. U.R.B. Gryba Leszek z siedzibą w Szczebrzeszynie

W ramach projektu wykonano:

- odcinkowo ściany na scenie w sali spotkań;

- drzwi przesuwne w celu wyodrębnienia pomieszczenia siłowni od sali spotkań oraz drzwi wejściowe;

- podłogi, wyłożono wykładziny z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną;

- tynkowanie oraz malowanie ścian;

- zakupiono i zamontowano urządzenia tj. rower magnetyczny, bieżnię treningową elektryczną, orbitek mechaniczny, atlas do ćwiczeń oraz nagrzewnicę elektryczną.

Celem niniejszego grantu było stworzenie aktywnego miejsca spotkań mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt sportowy świetlicy w Obroczy.

Realizacja zadania przyczyni się do propagowania zdrowego trybu życia, popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży jak również osób starszych poprzez stworzenie nowej funkcjonalności w świetlicy wiejskiej w postaci siłowni oraz jej odpowiednie doposażenie.

Wartość całkowita projektu: 49 722,75 zł

Dofinansowanie: 44 750,00 zł

Termin zakończenia: 9 października 2020 r.

1 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie