Zwierzyniec
O gminie Miasta partnerskie
Miasta partnerskie - Współpraca krajowa Drukuj
Spis treści
Miasta partnerskie
Współpraca krajowa
Współpraca zagraniczna
Wszystkie strony

Współpraca krajowa

 

Gogolin

herb_Gogolina

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami, w dniu 10 października br. podpisano w Zwierzyńcu Akt Partnerstwa pomiędzy Gminą Gogolin a Gminą Zwierzyniec. Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala oraz Burmistrz Zwierzyńca Jan Skiba, podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej podpisali dokument gwarantujący współpracę między samorządami, jednostkami organizacyjnymi gmin i mieszkańcami.

Celem podjętej współpracy jest m. in. pogłębienie wzajemnych kontaktów poprzez ścisłą współpracę i obustronną wymianę doświadczeń, wspieranie rozwoju gospodarczego i wszelkich dążeń mających na celu pomyślność mieszkańców.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Zwierzyńcu odbyła się m. in. z udziałem Starosty Zamojskiego Henryka Mateja, dyrektorów jednostek organizacyjnych, młodzieży i mieszkańców Gminy Zwierzyniec oraz delegacji Gminy Gogolin w składzie: Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Krystian Komander, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Franciszek Holeczek, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Sekretarz Gminy Gogolin Bogusław Leśkiewicz, Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bertold Hirsz, radni: Waldemar Kroker i Joachim Barton, ks. Dziekan Krzysztof Korgel, Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji UM Arnold Joszko, Inspektor ds. Sportu i Rekreacji Wydziału Oświaty i Sportu UM Piotr Giecewicz.

W pierwszej części sesji Burmistrz Zwierzyńca przedstawił historię miasta i gminy, natomiast Burmistrz Gogolina omówił historię partnerstwa między Gminą Gogolin a Gminą Zwierzyniec. Wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Gogolinie „przekazał” również symbolicznie insygnia władzy Burmistrzowi Zwierzyńca i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Zwierzyńcu. W kolejnej części sesji nastąpiło głosowanie, w którym Radni Rady Miejskiej w Zwierzyńcu jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem oficjalnej współpracy. Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie – Franciszek Holeczek odczytał Uchwałę Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie zawarcia porozumienia o partnerskiej współpracy.

Po podpisaniu przez burmistrzów Aktu Partnerstwa Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala pozdrowił zabranych wskazując na serdeczne i przyjacielskie stosunki łączące gminy. Odwołując się do historii dziękował osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do zawiązania współpracy i nadal ją pielęgnują.

Jako dar mieszkańców Gminy Gogolin, burmistrz Joachim Wojtala przekazał na ręce Burmistrza Zwierzyńca imponującą ikonę przedstawiającą postać św. Jacka, wywodzącego się Kamienia Śl. Wskazując na zasługi świętego, podkreślił fakt, że właśnie wschodnie rubieże były terenem ekspansji misyjnych świętego, istnieją więc poważne poszlaki pozwalające lokować świętego, jako łącznika pomiędzy Ziemią Opolską a ogólnie rozumianym „Wschodem”.

Burmistrz Gogolina, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Gogolinie, zaproponował przekazanie w imieniu braci strażackiej, używanego wozu bojowego, aby służył strażakom i mieszkańcom partnerskiej gminy i stanowił widomy znak przyjaźni i efektywnej współpracy.

Skierował również na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Zwierzyńca zaproszenie do uczestnictwa w projektach planowanych w kalendarzu Gminy Gogolin.

Uroczystej sesji towarzyszyła wystawa prac uczestników projektu Warsztaty artystyczne dla młodzieży z państw Grupy Wyszehradzkiej, w którym uczestniczyła również młodzież z Gminy Zwierzyniec.

W ramach wizyty w partnerskiej gminie, delegacja Gminy Gogolin uczestniczyła w terenowej prezentacji walorów kulturowo – przyrodniczych Gminy Zwierzyniec oraz Lubelskich spotkaniach z tradycją i kulturą łowieckiej.

W ramach programu odbyło się także spotkanie robocze samorządowców, podczas którego omówiono zakres i kalendarz współpracy jednostek organizacyjnych w ramach partnerstwa gmin.

Formalne kontakty pomiędzy Gminą Zwierzyniec i Gminą Gogolin zostały podjęte w 2004 r.; w 2007 r. „strony” wyraziły wolę współpracy, co w konsekwencji zaowocowało podpisaniem Aktu Partnerstwa. Gminy podjęły już do tej pory szereg inicjatyw mających na celu wzajemne zbliżenie i działanie dla dobra mieszkańców. Delegacja samorządowców i dyrektorów szkół Gminy Zwierzyniec uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji Kadry Pedagogicznej w Gogolinie, młodzież w Warsztatach artystycznych dla młodzieży z państw Grupy Wyszehradzkiej, czterdziestoosobowa delegacja Gminy Gogolin odbyła podróż studyjną po Gminie Zwierzyniec, młodzież LO w Gogolinie gościła w partnerskim Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu, sukcesywnie odbywają się spotkania samorządowe, wymiana kulturalna i sportowa.

  

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie