Zwierzyniec
Turystyka Zwierzyńczyk
Zwierzyńczyk Drukuj
Spis treści
Zwierzyńczyk
Projekt
Galeria
Linki
Punkty informacyjne i naboru wniosków
Ankieta
Regulamin Hot-Spot
Wszystkie strony

Rys historyczny i opis zabytkowego założenia willi Zamoyskich

W 1589 roku Sejm Rzeczpospolitej zatwierdził Ordynację Zamojską - przetrwała do II Wojny Światowej, będąc kolebką wielu dokonań: gospodarczych, społecznych, politycznych i artystycznych.

Człowiekiem, który ją stworzył i nadał kierunek rozwoju był kanclerz wielki koronny Jan Zamoyski.

W 1580 roku wydał on akt lokacyjny miasta, zwanego wówczas Nowym Zamościem. W ramach układu lokacyjnego, według projektu włoskiego architekta Bernarda Morando, powstało nie tylko miasto i pałac w obrysie fortyfikacji bastionowych, lecz również założenie poza murami - wytyczono trakty (do Lublina, Lwowa, Hrubieszowa i w stronę Szczebrzeszyna) i groble, między którymi spiętrzono wody rzek Łabuńki i Topornicy. Utworzono w ten sposób Wielką i Małą Zalewę, które w miejscu rozlewisk i grzęzawisk stały się imponującym polem ekspozycyjnym dla nowego miasta, walorem krajobrazowym, a równocześnie istotnym elementem układu obronnego.

W 1593 roku Jan Zamoyski kupił włość  szczebrzeską. Tam właśnie, nieopodal wsi Rudka, w dolinie rzeki Wieprz i potoku Świerszcz, na terenie pokrytym lasami postanowił zrealizować renesansową ideę „willi". Termin ten należy rozumieć jako założenie harmonijnie łączące siedzibę z naturalnym krajobrazem; to zespół obejmujący dwukondygnacyjną drewnianą rezydencję, zapewniającą ucieczkę od uciążliwości życia dworsko - miejskiego, połączoną z ogrodami w stylu włoskim i układem wodnym a zlokalizowaną w miejscu dającym bliski kontakt z przyrodą. Istotnym elementem tego przedsięwzięcia był rezerwat zwierząt, czyli Zwierzyniec - wygrodzony z otaczających lasów obszar, otoczony wysokim drewnianym parkanem (30 km długości w 2 poł. XVII w.), w którym znajdowały się np. żubry i łosie sprowadzone z Litwy.

Wzorem i inspiracją dla założenia willi w Zwierzyńcu (na terenie Polski) mogła być królewska willa w Ujazdowie pod Warszawą.

Nie wiemy w jakim stopniu swoją ideę Jan Zamoyski zdążył zrealizować i czy w projekcie pomagał mu architekt Zamościa Morando. Wielki Fundator był autorem dalekosiężnych pomysłów; po jego śmierci w 1605 roku, zgodnie z jego wolą, pomysły te były kontynuowane i realizowane przez następców.

 Założenia historyczne    

Rys. Historyczne założenie „willi” Zamoyskich w Zwierzyńcu

Tomasz Zamoyski, II Ordynat, był fundatorem wielu przedsięwzięć na terenie Ordynacji i godnym następcą w dziele budowy Zamościa. Niewątpliwie za jego czasów założenie willi w Zwierzyńcu uzyskało formę na tyle wspaniałą, że przyjmował w niej wybitnych gości, wśród których był np. Król Władysław IV (w 1634 r.).

Formę, do której odnosimy nasze współczesne zamierzenia, mając na względzie rewaloryzację i odtworzenie elementów kompozycyjnych „założenia willi" (wodnych i przyrodniczych), uzyskało ono za czasów III Ordynata Jana Zamoyskiego „Sobiepana" oraz jego żony Marysieńki d'Arquien.

 Założenia ogrodowe  Założenia ogrodowe  Założenia ogrodowe  Założenia ogrodowe

Rys. Założenia zwierzyńcowo - ogrodowe rezydencji Zamoyskich.

Do założenia wprowadzono elementy oparte o doświadczenia sztuki ogrodowej we Francji.

Układ tworzyły:

- modrzewiowy pałac o wymiarach 60 x 12 m (rozebrany w latach 30-tych XIX wieku, widoczny jeszcze na planie z 1829 r., wokół pałacu istniały dywanowe partery ogrodowe w oparciu o potok Świerszcz utworzono sztuczny staw po zachodniej stronie pałacu, na podmokłym nadwieprzańskim terenie. Na nim ukształtowano cztery wyspy; na środkowej na osi pałacu stanął pawilon („domek na wodzie"); po stronie wschodniej pałacu, na osi komunikacyjnej założenia zlokalizowano Staw Pałacowy oraz tzw. Długi Kanał (ponad 400 m wg mapki z 1829 r.). Obsadzony rzędami lip i grabów tworzył drogę dojazdową do pałacu (w tych czasach na teren założenia, omijając tereny podmokłe, wjeżdżało się od strony wschodniej wzdłuż kanału do drewnianego budynku bramnego i podjazdu pałacowego).

Program założenia uzupełniały takie obiekty, jak: altany, oranżeria, domek ogrodnika; przy ogrodach istniał mały zwierzyńczyk dla „łagodnych zwierząt" (sarny, zające) oraz ptactwa (pawie, łabędzie, kaczki), a w zbiornikach wodnych pływały ryty.

Niestety nie są znane szczegółowe opisy, plany założenia oraz przedstawienia budowli i ogrodów z tego okresu.

Najstarsze spisy (nie licząc drobniejszych opisów) sięgają XVIII wieku, a najstarszy plan założenia pochodzi z 1829 roku. Widnieje na nim jeszcze drewniany pałac, stawy oraz Długi Kanał z kamiennym mostkiem na jego zamknięciu.

Przekazy te nie stanowią wystarczających podstaw dla rekonstrukcji elementów założenia. Sytuację może poprawić przeprowadzenie badań archeologicznych, skoncentrowanych na rozpoznaniu reliktów pałacu i kamiennego mostku oraz odczytaniu obrysu i przekrojów kanału i stawu pałacowego.

W latach 1741 - 1747 za rządów VII Ordynata Tomasza Antoniego Zamoyskiego, w miejscu pawilonu na wyspie stanął posadowiony na palach kościół p.w. św, Jana Nepomucena; jego wnętrze w całości pokryte zostało pięknymi polichromiami przypisywanymi Łukaszowi Smuglewiczowi.

W tym okresie (w latach 1744 - 1745) wzniesiono pałac w Klemensowie z 20 ha francuskim ogrodem.

W 1772 roku za rządów Jana Jakuba Zamoyskiego (IX Ordynata) powstał Zarząd Ordynacji Zamojskiej. W tym roku przeprowadzono generalny remont modrzewiowego pałacu; przy spuście wody ze stawu do kanału w parku wzniesiono młyn wodny.

Na przełomie XVIII i XIX wieku XI Ordynat Aleksander August Zamoyski wprowadził bardzo istotne zmiany w kompozycji zespołu zabudowy. Wzniósł nowe murowane oficyny ustawione w podkowę, zwrócone w stronę stawu kościelnego (być może autorem był architekt Ferdynand Merksen). Między stawem kościelnym a pałacem i oficynami powstał reprezentacyjny podjazd.

Zgodnie z nową „romantyczną" modą przekomponowane zostały ogrody zachowując elementy dawnego układu wodnego i podstawowe zasady kompozycji. Do dzisiaj pozostały elementy małej architektury stanowiące wyposażenie romantycznego ogrodu: połamane kamienne kolumny, kamienne ławy, kamienny sarkofag na wyspie za kościołem.

Na początku XIX wieku uregulowano częściowo bardzo meandrującą rzekę Wieprz, pozwoliło to pozyskać nadwieprzański teren i adaptować na potrzeby parku.

W 1800 roku rządy przejął Stanisław Kostka Zamoyski. Zmienił on kierunek rozwoju Zwierzyńca. Na teren osady wprowadził zakłady przemysłowe (np. mechaniczne, produkujące maszyny rolnicze i przemysłowe, uruchomił nowy browar i inne). W murowanych oficynach umieścił administrację Ordynacji, najpierw niektóre działy, a po 1821 roku, w którym miasto Zamość przeszło na własność państwa, Zarząd Ordynacji w całości przeniósł się do Zwierzyńca.

W latach 30-tych XIX wieku likwidacji uległ stary modrzewiowy pałac, puste miejsce pozostało niezabudowane.

W 2 poł. XIX wieku Tomasz Stanisław (XIV Ordynat) nadbudował piętro na oficynie północnej tworząc z niej gmach główny administracji. Zmienił też dachy oficyn. W tej formie zespół przetrwał do dzisiaj; niestety uzupełniony zabudową towarzyszącą (kotłownia, warsztaty, garaże) wzniesioną w formie i miejscu degradującymi walory krajobrazowe zabytkowego zespołu.

W opisie nie wspomniano dotychczas o stawach po północnej stronie Długiego Kanału - są one widoczne na XIX wiecznych planach. „Koncepcja odbudowy układu wodnego" (załącznik do niniejszego wniosku) uwzględnia ich odtworzenie.

W XIX i XX wieku (do okresu II Wojny Światowej) Zwierzyniec rozwijał się jako osada urzędnicza z siedzibą Ordynacji Zamojskiej w dawnych oficynach pałacowych. Zaczęły powstawać nowe domy murowane, z reguły towarzyszyły im obszerne piękne ogrody. Zadbane pozostawały również przestrzenie publiczne, o czym świadczą np. dawne widokówki. Wykorzystując walory kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe osady i okolicy, Zwierzyniec zaczął rozwijać funkcję letniskową.

Obraz Zwierzyńca zmienił się po roku 1945. Przestała istnieć Ordynacja Zamojska. Zespół dawnych oficyn pałacowych adaptowano na funkcje oświatowe. Podjęto modernizację i rozbudowę lub budowę nowych zakładów przemysłowych (browaru, fabryki mebli, tartaku, betoniarni, zakładów metalowych). Wzdłuż istniejącej linii kolejowej puszczono drugą - „szeroki tor" Linii Hutniczo - Siarkowej.

Niestety inwestycje te, podobnie jak nowa zabudowa mieszkaniowa, zarówno wielo jak i jednorodzinna były wznoszone na zasadach (dot. lokalizacji i podziałów terenu) i w formie architektonicznej zmieniających charakter Zwierzyńca, „miasta - ogrodu".

W 1974 roku podjęto decyzję o założeniu Roztoczańskiego Parku Narodowego z siedzibą w Zwierzyńcu (w zabytkowym Pałacu Plenipotenta). W tym okresie zabytkowe założenie XVII wiecznej willi Zamoyskich wraz ze stawem kościelnym i „Zwierzyńczykiem", nie pielęgnowane przez dziesięciolecia, w znacznym stopniu straciło czytelność kompozycji. Degradacji uległy wspaniałe niegdyś elementy układu, w tym Stawy i Długi Kanał oraz zespoły zieleni.

Szczęśliwie jednak obszar zabytkowego założenia pozostawał przez cały ten czas nienaruszony nowymi inwestycjami (nie licząc wspomnianej zabudowy zaplecza szkoły na tyłach oficyn pałacowych oraz nowej zabudowy przy browarze).

W 2001r. władze Samorządowe Zwierzyńca podjeły działanie mające na celu przywrócenie wartości tego niezwykłego obszaru. Odtworzenie historycznego układu willi Zamoyskich, bazującego od 400 lat w równym stopniu tak na wartościach kulturowych, jak i przyrodniczych stało się realne.

8 Lipca 2012r. odbyło się oficjalne otwarcie obiektu.

1-31

Serwis współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 


 

Projekt pt. „Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III Infrastruktura turystyki – projekty lokalne.

Kliknij, aby zobaczyć galerię!

 

Beneficjentem projektu jest Gmina Zwierzyniec, która zrealizowała zadanie  w partnerstwie z Powiatem Zamojskim i Roztoczańskim Parkiem Narodowym.

Projekt pt. „Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym” obejmował odtworzenie historycznego układu wodnego z ogólnej kompozycji „założenia willowego Zwierzyniec” z czasów pierwszego ordynata Jana Zamoyskiego i projektodawcy ordynackich budowli Bernarda Moranda.  W skład odtworzonego układu wodnego wchodzą:

- Kanał Ogrodowy wraz z budowlami powstały z połączenia Stawu Pałacowego i Długiego Kanału, jako jednego lustra wodnego.

- Staw wraz z budowlami powstały na terenie byłych Stawów I i II;

- Kanał Ulgi częściowo odbudowany poprzez pogłębienie istniejącego koryta oraz umocnienie brzegów;

- Ciek Świerszcz, którego częściowa renowacja polegała na pogłębieniu koryta i wykonaniu umocnienia skarp. W cieku wykonany został również przepust z piętrzeniem dla potrzeb poboru wody dla Kanału Ogrodowego i Stawu.

Nad lustrem wody w Kanale Ogrodowym wykonane zostały dwie kładki dla ruchu pieszego o długości  19,60 m i szerokości 3,0 m. Pierwsza kładka zlokalizowana została tuż  za Stawem Pałacowym, a druga w ciągu pieszym. Kładki wykonane zostały w konstrukcji stalowo-drewnianej jako odtworzenie historyczno-zabytkowej architektury. Trzecia kładka  o identycznej konstrukcji i wymiarach 6,90 m długości i  3,0 m szerokości wykonana została na przyczółkach grobli lewej i grobli prawej na terenie odtworzonego Stawu.

Projekt zakładał również budowę ciągu pieszego usytuowanego na koronie grobli. Ciąg ten o całkowitej długości 1700 m i szerokości 2,0 m posiada nawierzchnię żwirową. W ciągu ścieżki wykonano zatoczki, w których  ustawiono ławki i kosze na śmieci (po 40 szt.). Wzdłuż ciągu pieszego ustawione zostały 53 słupy oświetleniowe stylowe o wysokości  4,0 m.

W celu zapewnienia wygodnego dostępu do terenu od strony jednej z największych dziś atrakcji Zwierzyńca - „Kościółka na wodzie” wykonano połączenie piesze „Zwierzyńczyka” z ulicą Browarną. Nawierzchnia połączenia o długości 115,01 m i szerokości od 4,0-6,0 m wykonana została z kostki klinkierowej. Ciągi piesze oraz kładki wykonano z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i marginalizowanych - nie ma barier architektonicznych, rozstaw poręczy kładek pieszych umożliwia przejazd osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich oraz rodzicom z wózkami.

W celu zapewnienia ochrony terenu zagospodarowanego na cele rekreacyjne, obszar „Zwierzyńczyka” wyposażony został również w nowoczesne rozwiązania techniczne obsługi turystyki w postaci urządzeń branży ICT. Narzędzia te służyć mają komunikacji i informacji, w tym ostrzeganiu o zagrożeniach oraz uwrażliwieniu na zjawiska wandalizmu. Zakupiono i zainstalowano system monitoringu obszaru, obejmujący 16 kamer oraz rejestrator. Wprowadzono również system zabezpieczeń na wypadek innych rodzajów zagrożeń – zagrożenia powodziowe. Aby zapewnić pełny monitoring ruchu turystycznego na tym obszarze zainstalowano monitoring przepływu ludności z możliwością ewaluacji zgromadzonych danych w postaci dwóch bramek zliczających turystów. System obejmuje dwie bramki rejestrujące ruch – od ulicy Browarnej oraz od ulicy A. Wachniewskiej. Osoby zwiedzające „Zwierzyńczyk” mają również możliwość skorzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz zapoznania się z bogatą historią miasta, jego zabytkami, szlakami turystycznymi i pozostałymi atrakcjami za pośrednictwem ustawionego na obiekcie kiosku multimedialnego.  Geneza powstania i dzieje „Zwierzyńczyka” oraz powstałego na jego bazie produktu turystycznego promowane są za pośrednictwem strony internetowej Gminy Zwierzyniec – gdzie utworzona została odpowiednia zakładka.

Projekt ma na celu poprawę atrakcyjności turystycznej miasta i regionu poprzez rozwijanie infrastruktury turystycznej przyczyniającej się do lepszego wykorzystania posiadanych zasobów i zwiększenie ich dostępności.

 Zwierzynczyk zakres projektu    

Rys. Lokalizacja poszczególnych elementów Projektu w najbliższym otoczeniu – zakres projektu.

Okres realizacji:

Data rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 10.01.2011 r.

Data rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 31.07.2012 r.

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 31.08.2012 r.

Wartość całkowita projektu: 2 565  410,08 PLN

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
1 795 787,03 PLN.

Zawarte umowy:

Umowa nr 21/09-UDA-RPLU.07.01.00-06-089/09-00-0402 o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1: Infrastruktura kultury i turystki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 z dnia 11.10.2010 r. zawarta z  Województwem Lubelskim.

Aneks nr  1 do umowy z dnia 11.10.2010 r., nr 21/09-UDA-RPLU.07.01.00-06-089/09-00-0402 o dofinansowanie Projektu pn. „Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego   w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, współfinansowanego ze środków europejskich, zawarty w Lublinie w dniu 09.02.2011 r.

Aneks nr  2 do umowy z dnia 11.10.2010 r., nr 21/09-UDA-RPLU.07.01.00-06-089/09-00-0402 o dofinansowanie Projektu pn. „Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, współfinansowanego ze środków europejskich, zawarty w Lublinie w dniu 23.05.2011 r.

Umowa nr ZFZ.I.2228/14-1/09/2010 z dnia 20.01.2011 r. z wykonawcą robót budowlanych polegających na wykonaniu oświetlenia ciągów pieszych „Zwierzyńczyka”: Panem Stanisławem Studnickim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa „Elektromontaż” Stanisław Studnicki z siedzibą w Biłgoraju.

Umowa nr ZFZ.I.2228/14-2/09/2010 z dnia 20.01.2011 r. z wykonawcą robót budowlanych  w zakresie inżynierii wodnej i budowy ciągów pieszych „Zwierzyńczyka”: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „EKOMEL” sp. z o.o. z siedzibą w Janowie Lubelskim.

Umowa nr ZFZ.I.2228/14-6/09/2011 z dnia 07.04.2011 r. z wykonawcą robót budowlanych polegających na wykonaniu systemów teletechnicznych w obrębie ciągów pieszych „Zwierzyńczyka”: Biuro Szybkiej Interwencji s.j. Z. Mroczek i Wspólnicy z siedzibą w Zamościu.

1-31

Serwis współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 


 

 

Kliknij, aby zobaczyć galerię inwestycji!

1-31

Serwis współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 


Instytucje europejskie:

http://europa.eu/index_pl.htm - portal Unii Europejskiej w języku polskim
http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm- akty prawne Unii Europejskiej
http://www.polskawue.gov.pl - Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
http://www.cor.europa.eu - Komitet Europejski
http://www.ec.europa.eu/index_en.htm - Komisja Europejska
http://www.ecb.int/home/html/index.en.html
- Europejski Bank Centralny
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_pl.htm
- Parlament Europejski
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique¤cy=153&Language=en%29
- Miesięczne obrachunkowe kursy wymiany euro KE

Instytucje krajowe:

www.rpo.lubelskie.pl - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie (Departament Regionalnego Programu Operacyjnego)

www.mrr.gov.pl - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

www.cie.gov.pl - Centrum Informacji Europejskiej

 

Instytucje regionalne:

www.lawp.eu - Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
www.uw.lublin.pl - Lubelski Urząd Wojewódzki
www.wup.lublin.pl - Wojewódzki Urząd Pracy
www.wup.24ok.pl/zporr - wortal WUP poświęcony ZPORR
www.lfr.lublin.pl - Lubelska Fundacja Rozwoju

 

1-31

Serwis współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 


 

Punkty informacyjne

Informacje udzielane są bezpłatnie w 5 punktach informacyjnych przez 5 dni w tygodniu w godzinach:

poniedziałek- piątek 7:30-15:30

 

PUNKT INFORMACYJNY w Departamencie Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

Łukasz Byra

Marta Jankowska

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie

Jolanta Kosowska

Igor Rybicki

e-mail:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej

Jarosław Makarewicz

Agata Jaroszewicz

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Zamościu

Katarzyna Zawiślak

Zofia Matwij

e-mail:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

PUNKT INFORMACYJNY w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (dla przedsiębiorców)

Dorota Dobrowolska

Katarzyna Mazurek

Norbert Kisiel

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

PUNKT INFORMACYJNY Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich

Mateusz Roczkowski

Maciej Surma

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

Tel.  81 44 16 864, 81 44 16 865, INFOLINIA: 0 800 175 151

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Punkty naboru wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
w Lublinie Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

20-151 Lublin, ul. Stefczyka 3b
"Punkt Informacyjny i Naboru Wniosków" pokój nr 0.18

Tel. 81 44 16 750 0  800 888 776 (Bezpłatna infolinia)

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
w Lublinie

20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a

„Punkt naboru wniosków”

Tel. 81 46 23 831, 81 46 23 812

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Adresy korespondencyjne

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE

DEPARTAMENT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ‎

ul. Stefczyka 3b

20-151 Lublin

 

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE

ul. Wojciechowska 9a

20-704 Lublin

 

1-31

Serwis współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 


 

 

Kliknij, aby wypełnić ankietę dot. projektu!

 

1-31

Serwis współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013


 


 

Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot

§1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu - Hotspot (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania z punktów dostępu do Internetu, wybudowanych w ramach projektu „Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III Infrastruktura turystyki – projekty lokalne, którego Beneficjentem jest Gmina Zwierzyniec (zwana w dalszej części regulaminu „Operatorem”).

2. Z usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna zwana dalej "Użytkownikiem", po zalogowaniu się do sieci Hotspot.

3. Regulamin dostępny jest pod adresem strony internetowej projektu „Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznymhttp://archiwum.zwierzyniec.info.pl (zakładka Turystyka / Zwierzyńczyk / Regulamin HotSpot) oraz na panelu logowania do sieci i obowiązuje każdego, kto połączy się z siecią Hotspot o nazwie SSID:  „zwierzynczyk”, „zwierzynczyk1”, „zwierzynczyk2”, „zwierzynczyk3”.

Użytkownik logując się do sieci Hotspot wyraża jednocześnie zgodę na przestrzeganie Regulaminu. W  przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od sieci Hotspot.

§2. Zakres odpowiedzialności

1. W ramach realizacji Usługi, Operator dołoży wszelkich starań, aby usługa była realizowana na najwyższym poziomie. Operator zastrzega sobie jednak możliwość przerw w działaniu Hotspota ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe.

2. Operator nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.

3. Operator nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.

4. Operator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez osoby trzecie.

5. Operator nie odpowiada za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie internetowej, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z komputera Użytkownika w  Internecie.

6. Operator nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń sieciowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń Użytkownika z  infrastrukturą Hotspot.

7. Operator ma prawo odmówić dostępu lub zablokować dostęp do sieci Hotspot Użytkownikowi i/lub urządzeniu końcowemu, wobec którego zostanie wykazane złamanie któregokolwiek z zakazów wskazanych w §3 ust. 2.

8. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana. Operator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych i odbieranych przez Użytkowników za pośrednictwem Hotspota.

9. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.

10. Zgodnie z regulacjami Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urządzeniu wykorzystywanemu przez użytkownika przydzielane jest pasmo o maksymalnej przepustowości: 256 kb/s (download) oraz 256 kb/s (upload). Miesięczny limit transferu danych nie więcej niż 750 MB dla Urządzenia. Każdemu Użytkownikowi lub urządzeniu końcowemu przyznaje się indywidualne hasło dostępu do sieci Internet w celu rozliczenia ograniczeń. Każda sesja trwa 60 minut, po tym czasie istnieje możliwość ponownego zalogowania się do sieci.

12. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową standardu IEEE 802.11b lub 802.11g (pasmo 2,4GHz). W  urządzeniu należy włączyć interfejs radiowy (kartę radiową) i wykryć dostępne sieci. Następnie należy połączyć się z siecią SSID: ”zwierzynczyk”, „zwierzynczyk1”, „zwierzynczyk2” bądź „zwierzynczyk3”. Po połączeniu nastąpi przekierowanie na stronę logowania do Hotspota.

§3. Obowiązki Użytkownika

1. Korzystanie z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11b/g będzie się odbywało na wyłączne ryzyko Użytkownika.

2. Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionej sieci punktów dostępowych między innymi do następujących celów:

1) przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,

2)  przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,

3) masowego rozsyłania niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw.  spam).

4) rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,

5)  odsprzedawania dostępu do Internetu,

6) permanentnego obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, FTP, IRC, NNTP itp.

3. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i  niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z punktu dostępowego, Operator ma prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do sieci Hotspot.

4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.

5. Za skutki wynikające z używania konta Użytkownika przez osoby trzecie wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

§4. Wyłączenie odpowiedzialności Operatora

1. Operator nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.

2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z  dostępu do Hotspota wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.

3. Operator nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu do Hotspota, a w szczególności za:

1) utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika;

2) przesyłanie danych Użytkownika;

3) opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie do Hotspota.

§5. Pomoc techniczna

1. Użytkownik Hotspota może zgłaszać problemy techniczne pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem Hotspot.

3. Ewentualna pomoc techniczna udzielana Użytkownikom przez pracowników Operatora, ma wyłącznie charakter grzecznościowy i nie może stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń względem Operatora.

§6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od 5 października 2012 r. i może zostać zmieniony przez Operatora w każdym czasie bez uprzedzenia. Każdorazowo aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna pod adresem wskazanym w §1 ust. 3.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

1-31

Serwis współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie