Zwierzyniec
Turystyka Zwierzyńczyk
Zwierzyńczyk - Regulamin Hot-Spot Drukuj
Spis treści
Zwierzyńczyk
Projekt
Galeria
Linki
Punkty informacyjne i naboru wniosków
Ankieta
Regulamin Hot-Spot
Wszystkie strony

 

Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot

§1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu - Hotspot (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania z punktów dostępu do Internetu, wybudowanych w ramach projektu „Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III Infrastruktura turystyki – projekty lokalne, którego Beneficjentem jest Gmina Zwierzyniec (zwana w dalszej części regulaminu „Operatorem”).

2. Z usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna zwana dalej "Użytkownikiem", po zalogowaniu się do sieci Hotspot.

3. Regulamin dostępny jest pod adresem strony internetowej projektu „Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznymhttp://archiwum.zwierzyniec.info.pl (zakładka Turystyka / Zwierzyńczyk / Regulamin HotSpot) oraz na panelu logowania do sieci i obowiązuje każdego, kto połączy się z siecią Hotspot o nazwie SSID:  „zwierzynczyk”, „zwierzynczyk1”, „zwierzynczyk2”, „zwierzynczyk3”.

Użytkownik logując się do sieci Hotspot wyraża jednocześnie zgodę na przestrzeganie Regulaminu. W  przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od sieci Hotspot.

§2. Zakres odpowiedzialności

1. W ramach realizacji Usługi, Operator dołoży wszelkich starań, aby usługa była realizowana na najwyższym poziomie. Operator zastrzega sobie jednak możliwość przerw w działaniu Hotspota ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe.

2. Operator nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.

3. Operator nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.

4. Operator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez osoby trzecie.

5. Operator nie odpowiada za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie internetowej, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z komputera Użytkownika w  Internecie.

6. Operator nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń sieciowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń Użytkownika z  infrastrukturą Hotspot.

7. Operator ma prawo odmówić dostępu lub zablokować dostęp do sieci Hotspot Użytkownikowi i/lub urządzeniu końcowemu, wobec którego zostanie wykazane złamanie któregokolwiek z zakazów wskazanych w §3 ust. 2.

8. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana. Operator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych i odbieranych przez Użytkowników za pośrednictwem Hotspota.

9. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.

10. Zgodnie z regulacjami Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urządzeniu wykorzystywanemu przez użytkownika przydzielane jest pasmo o maksymalnej przepustowości: 256 kb/s (download) oraz 256 kb/s (upload). Miesięczny limit transferu danych nie więcej niż 750 MB dla Urządzenia. Każdemu Użytkownikowi lub urządzeniu końcowemu przyznaje się indywidualne hasło dostępu do sieci Internet w celu rozliczenia ograniczeń. Każda sesja trwa 60 minut, po tym czasie istnieje możliwość ponownego zalogowania się do sieci.

12. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową standardu IEEE 802.11b lub 802.11g (pasmo 2,4GHz). W  urządzeniu należy włączyć interfejs radiowy (kartę radiową) i wykryć dostępne sieci. Następnie należy połączyć się z siecią SSID: ”zwierzynczyk”, „zwierzynczyk1”, „zwierzynczyk2” bądź „zwierzynczyk3”. Po połączeniu nastąpi przekierowanie na stronę logowania do Hotspota.

§3. Obowiązki Użytkownika

1. Korzystanie z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11b/g będzie się odbywało na wyłączne ryzyko Użytkownika.

2. Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionej sieci punktów dostępowych między innymi do następujących celów:

1) przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,

2)  przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,

3) masowego rozsyłania niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw.  spam).

4) rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,

5)  odsprzedawania dostępu do Internetu,

6) permanentnego obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, FTP, IRC, NNTP itp.

3. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i  niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z punktu dostępowego, Operator ma prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do sieci Hotspot.

4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.

5. Za skutki wynikające z używania konta Użytkownika przez osoby trzecie wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

§4. Wyłączenie odpowiedzialności Operatora

1. Operator nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.

2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z  dostępu do Hotspota wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.

3. Operator nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu do Hotspota, a w szczególności za:

1) utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika;

2) przesyłanie danych Użytkownika;

3) opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie do Hotspota.

§5. Pomoc techniczna

1. Użytkownik Hotspota może zgłaszać problemy techniczne pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem Hotspot.

3. Ewentualna pomoc techniczna udzielana Użytkownikom przez pracowników Operatora, ma wyłącznie charakter grzecznościowy i nie może stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń względem Operatora.

§6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od 5 października 2012 r. i może zostać zmieniony przez Operatora w każdym czasie bez uprzedzenia. Każdorazowo aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna pod adresem wskazanym w §1 ust. 3.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

1-31

Serwis współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie