Zwierzyniec
Turystyka Zwierzyńczyk
Zwierzyńczyk - Projekt Drukuj
Spis treści
Zwierzyńczyk
Projekt
Galeria
Linki
Punkty informacyjne i naboru wniosków
Ankieta
Regulamin Hot-Spot
Wszystkie strony

 

Projekt pt. „Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III Infrastruktura turystyki – projekty lokalne.

Kliknij, aby zobaczyć galerię!

 

Beneficjentem projektu jest Gmina Zwierzyniec, która zrealizowała zadanie  w partnerstwie z Powiatem Zamojskim i Roztoczańskim Parkiem Narodowym.

Projekt pt. „Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym” obejmował odtworzenie historycznego układu wodnego z ogólnej kompozycji „założenia willowego Zwierzyniec” z czasów pierwszego ordynata Jana Zamoyskiego i projektodawcy ordynackich budowli Bernarda Moranda.  W skład odtworzonego układu wodnego wchodzą:

- Kanał Ogrodowy wraz z budowlami powstały z połączenia Stawu Pałacowego i Długiego Kanału, jako jednego lustra wodnego.

- Staw wraz z budowlami powstały na terenie byłych Stawów I i II;

- Kanał Ulgi częściowo odbudowany poprzez pogłębienie istniejącego koryta oraz umocnienie brzegów;

- Ciek Świerszcz, którego częściowa renowacja polegała na pogłębieniu koryta i wykonaniu umocnienia skarp. W cieku wykonany został również przepust z piętrzeniem dla potrzeb poboru wody dla Kanału Ogrodowego i Stawu.

Nad lustrem wody w Kanale Ogrodowym wykonane zostały dwie kładki dla ruchu pieszego o długości  19,60 m i szerokości 3,0 m. Pierwsza kładka zlokalizowana została tuż  za Stawem Pałacowym, a druga w ciągu pieszym. Kładki wykonane zostały w konstrukcji stalowo-drewnianej jako odtworzenie historyczno-zabytkowej architektury. Trzecia kładka  o identycznej konstrukcji i wymiarach 6,90 m długości i  3,0 m szerokości wykonana została na przyczółkach grobli lewej i grobli prawej na terenie odtworzonego Stawu.

Projekt zakładał również budowę ciągu pieszego usytuowanego na koronie grobli. Ciąg ten o całkowitej długości 1700 m i szerokości 2,0 m posiada nawierzchnię żwirową. W ciągu ścieżki wykonano zatoczki, w których  ustawiono ławki i kosze na śmieci (po 40 szt.). Wzdłuż ciągu pieszego ustawione zostały 53 słupy oświetleniowe stylowe o wysokości  4,0 m.

W celu zapewnienia wygodnego dostępu do terenu od strony jednej z największych dziś atrakcji Zwierzyńca - „Kościółka na wodzie” wykonano połączenie piesze „Zwierzyńczyka” z ulicą Browarną. Nawierzchnia połączenia o długości 115,01 m i szerokości od 4,0-6,0 m wykonana została z kostki klinkierowej. Ciągi piesze oraz kładki wykonano z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i marginalizowanych - nie ma barier architektonicznych, rozstaw poręczy kładek pieszych umożliwia przejazd osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich oraz rodzicom z wózkami.

W celu zapewnienia ochrony terenu zagospodarowanego na cele rekreacyjne, obszar „Zwierzyńczyka” wyposażony został również w nowoczesne rozwiązania techniczne obsługi turystyki w postaci urządzeń branży ICT. Narzędzia te służyć mają komunikacji i informacji, w tym ostrzeganiu o zagrożeniach oraz uwrażliwieniu na zjawiska wandalizmu. Zakupiono i zainstalowano system monitoringu obszaru, obejmujący 16 kamer oraz rejestrator. Wprowadzono również system zabezpieczeń na wypadek innych rodzajów zagrożeń – zagrożenia powodziowe. Aby zapewnić pełny monitoring ruchu turystycznego na tym obszarze zainstalowano monitoring przepływu ludności z możliwością ewaluacji zgromadzonych danych w postaci dwóch bramek zliczających turystów. System obejmuje dwie bramki rejestrujące ruch – od ulicy Browarnej oraz od ulicy A. Wachniewskiej. Osoby zwiedzające „Zwierzyńczyk” mają również możliwość skorzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz zapoznania się z bogatą historią miasta, jego zabytkami, szlakami turystycznymi i pozostałymi atrakcjami za pośrednictwem ustawionego na obiekcie kiosku multimedialnego.  Geneza powstania i dzieje „Zwierzyńczyka” oraz powstałego na jego bazie produktu turystycznego promowane są za pośrednictwem strony internetowej Gminy Zwierzyniec – gdzie utworzona została odpowiednia zakładka.

Projekt ma na celu poprawę atrakcyjności turystycznej miasta i regionu poprzez rozwijanie infrastruktury turystycznej przyczyniającej się do lepszego wykorzystania posiadanych zasobów i zwiększenie ich dostępności.

 Zwierzynczyk zakres projektu    

Rys. Lokalizacja poszczególnych elementów Projektu w najbliższym otoczeniu – zakres projektu.

Okres realizacji:

Data rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 10.01.2011 r.

Data rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 31.07.2012 r.

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 31.08.2012 r.

Wartość całkowita projektu: 2 565  410,08 PLN

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
1 795 787,03 PLN.

Zawarte umowy:

Umowa nr 21/09-UDA-RPLU.07.01.00-06-089/09-00-0402 o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1: Infrastruktura kultury i turystki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 z dnia 11.10.2010 r. zawarta z  Województwem Lubelskim.

Aneks nr  1 do umowy z dnia 11.10.2010 r., nr 21/09-UDA-RPLU.07.01.00-06-089/09-00-0402 o dofinansowanie Projektu pn. „Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego   w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, współfinansowanego ze środków europejskich, zawarty w Lublinie w dniu 09.02.2011 r.

Aneks nr  2 do umowy z dnia 11.10.2010 r., nr 21/09-UDA-RPLU.07.01.00-06-089/09-00-0402 o dofinansowanie Projektu pn. „Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, współfinansowanego ze środków europejskich, zawarty w Lublinie w dniu 23.05.2011 r.

Umowa nr ZFZ.I.2228/14-1/09/2010 z dnia 20.01.2011 r. z wykonawcą robót budowlanych polegających na wykonaniu oświetlenia ciągów pieszych „Zwierzyńczyka”: Panem Stanisławem Studnickim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa „Elektromontaż” Stanisław Studnicki z siedzibą w Biłgoraju.

Umowa nr ZFZ.I.2228/14-2/09/2010 z dnia 20.01.2011 r. z wykonawcą robót budowlanych  w zakresie inżynierii wodnej i budowy ciągów pieszych „Zwierzyńczyka”: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „EKOMEL” sp. z o.o. z siedzibą w Janowie Lubelskim.

Umowa nr ZFZ.I.2228/14-6/09/2011 z dnia 07.04.2011 r. z wykonawcą robót budowlanych polegających na wykonaniu systemów teletechnicznych w obrębie ciągów pieszych „Zwierzyńczyka”: Biuro Szybkiej Interwencji s.j. Z. Mroczek i Wspólnicy z siedzibą w Zamościu.

1-31

Serwis współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie