Zwierzyniec
Zawiadomienie o sesji
Zawiadomienie o sesji Drukuj
piątek, 23 października 2020 12:42

Z A W I A D O M I E N I E

Urząd Miejski w Zwierzyńcu informuje, iż w dniu 29 października 2020 r. (czwartek) o godz.14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu odbędzie się XX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Zwierzyńcu.

6. Informacja Burmistrza Zwierzyńca o oświadczeniach majątkowych złożonych przez dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Miejskiego.

7. Informacja Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 07.09.2020 r. dotycząca rozpatrzonego wniosku w sprawie przeprowadzenia kontroli w punkcie pobierania opłat za miejsca parkingowe w Zwierzyńcu przy Stawach Echo.

8. Informacja Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 22.09.2020 r. w sprawie pisma dotyczącego sprzedaży działek przy ul. Źródlanej.

9. Informacja z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w sprawie „ Modernizacji – Remont ciągu drogi gminnej u. Jaworowej w Zwierzyńcu”.

10. Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie.

11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na rok szkolny 2019/2020.

12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Zwierzyniec za I półrocze 2020 r.

13. Podejmowanie uchwał w sprawach:

1/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

2/ zmiany w budżecie gminy 2020 r.,

3/ przystąpienia Gminy Zwierzyniec do Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze,

4/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu,

5/ zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

6/ uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,

7/ uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zwierzyniec,

8/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta i gminy Zwierzyniec,

9/ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zwierzyniec i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

10/ wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

15. Informacja Burmistrza z działalności za okres pomiędzy sesjami Rady.

16. Wolne wnioski.

17. Zakończenie obrad.

 

Projekty uchwał do wglądu w Urzędzie Miejskim, pokój Nr 6.

 

 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie